Seminarium

Organisering för digitalisering

Plats

Göteborg och online

Startdatum

30 november 2022

Hösten 2022 och våren 2023 bjuder AllAgeHub och Temagrupp digitalisering in till seminarieserien "Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet ", för att ge inspiration och möjlighet till fördjupade samtal om digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter och utmaningar. Den här gången är temat Organisering för digitalisering.

Kommunens resa för att klara välfärdens utmaningar genom digitalisering startade för flera år sedan och man är en bra bit på vägen. Välfärdsteknik, det vill säga verktyg som nyckelfria lås, digital signering med flera, används av många kommuner. Nya utmaningar och svårigheter har identifierats, och GR bjuder nu in till en seminarieserie för att visa hur andra kommuner har gjort och för att vi tillsammans ska kunna reflektera och ta del av varandras erfarenheter.

Om seminarieserien

Vi kallar seminarieserien "Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet". Varje tillfälle tar avstamp i en utmaning som framkommit i en nyligen genomförd utredning om kommunernas behov och förutsättningar. Ansvarig utredare Cornelia Björk, analytiker på Göteborgsregionen FoU i Väst, inleder med en presentation av vad utredningen har visat. Därefter kommer en metodutvecklare och en utvecklingsledare från två GR-kommuner berätta om hur de arbetar med att organisera sitt utvecklingsarbete.

Varje tillfälle avslutas med en workshop för erfarenhetsutbyte och fördjupade samtal.

Program för seminarium 2:

Organisering för digitalisering, 30 november 2022

Hur ska utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik organiseras?

I utredningen ger många kommuner uttryck för en osäkerhet när det gäller hur utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik ska organiseras och beskriver brister i nuvarande organisering. Dels handlar bristerna om en särkoppling mellan den övergripande ledningsnivån, där expertkompetens ofta finns, och den brukarnära nivån där verksamhetskompetens finns. Dels handlar det om otillräckliga förutsättningar att i den brukarnära verksamheten arbeta med förbättringar och få till stånd lärande arbetssätt. Utredarna pekar på risker med att utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik särkopplas från övrigt kvalitets- och utvecklingsarbete och pekar på behov av att utveckla bättre kunskap om hur utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik ska organiseras i de kommunala verksamheterna.
Cornelia Björk, analytiker FoU i Väst, Göteborgsregionen

Vår resa mot månen. Så framtidssäkrar vi vård och omsorg

Vård och omsorg i Mölndals stad har precis påbörjat en resa mot målet att öka trygghet, delaktighet, självständighet, meningsfullhet och effektivitet för både brukarna och verksamheterna. Med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering, förändringsledning och hållbar utveckling börjar Mölndal framtidssäkra för en mer digitaliserad vård och omsorg som skapar bäst nytta för dem de är till för.

I denna föreläsning berättar Sandra Tidefors, utvecklingsledare digitalisering, om Mölndals resa framåt och delar med sig av tankar och tips för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling.
Sandra Tidefors, utvecklingsledare digitalisering, Mölndals stad

Nu bygger vi en organisation för användardriven digitalisering!

Sektor Trygghet och Stöd i Kungälv bygger en organisation för användardriven digitalisering. Digitaliseringsledare Samuel Sjunnesson berättar om hur de arbetar med digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling samt presenterar hur verksamheterna själva driver digitaliseringen utifrån behov. Samuel berättar också om hur de har kopplat ihop GR-projekten Modig och AllAgeHub i organisationen.
Samuel Sjunnesson, metodutvecklare, Kungälvs kommun

Workshop

Efter att vi tagit del av föreläsningarna samlas vi som är på plats på GR för erfarenhetsutbyte kl. 15.00–16.00 och reflekterar tillsammans över föreläsningarnas innehåll.

Fler seminarier våren 2023

Inbjudan kommer till varje tillfälle.

Våren 2023: Vilken kompetens är nödvändig på de olika nivåerna i kommunen?

  • Kompetens i förändringsledning
  • Juridisk kompetens
  • Upphandlingskompetens

Våren 2023: Vad är viktiga resurser i utvecklingsarbete?

  • Bemanning
  • Infrastruktur

AllAgeHub

Testbädden AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd som ska stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas behov.
Satsningens primära målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. AllAgeHub erbjuder inspiration och stödjer kommunerna att på ett systematiskt sätt matcha behov med näringslivets välfärdstekniska lösningar, genomföra samt utvärdera tester inför eventuell implementering. Läs mer på www.allagehub.se Länk till annan webbplats.

Temagrupp Digitalisering

Temagrupp Digitalisering är en regional samverkansgrupp utsedd av socialchefsnätverket på GR. Gruppen startades 2021 och har tre fokusområden för att skapa framdrift i frågor kopplade till verksamhetsutveckling genom digitalisering inom socialtjänstens alla områden:

  1. Breddinförande av teknik och e-tjänster. Målet är att ta fram en processbeskrivning för hur kommunen kan breddinföra teknik och/eller e-tjänster i syfte att öka effektivitet och kvalitet.
  2. Stödja digitala möten kring individsamverkan. Målet är att ta fram en processbeskrivning med praktisk vägledning till kommunens personal för hur digitala möten kring individsamverkan ska genomföras med god kvalitet är avslutat.
  3. Kompetensutveckling för ledning. Målet är att starta en utbildning till ledning inom vård och omsorg för att höja kompetensen i förändringsledning kopplat till digitalisering, samt erbjuda seminarier för fortsatt stöd i digitaliseringsprocessen.

FoU i Väst

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Vi stöttar verksamheter i att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Vi kan bland annat genomföra kartläggningar, utvärderingar och analyser. Vi erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning. Läs mer om FoU i Väst

Kontakt

För frågor om seminariet:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

För att delta på plats: 18 november
För att delta online: 25 november

Avgift

Ingen avgift.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag den 30 november kl. 13.00–15.00. Workshop på GR 15.00–16.00.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Du kan även delta digitalt via Microsoft Teams och lyssna på föreläsningarna kl. 13.00–15.00. Workshoppen sänds inte online.

Antalet platser på GR är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Målgrupp

Anställda i kommunen som har ledande och strategiska funktioner inom socialtjänst, vård och omsorg.

Uppdaterad