Utbildning

Socialrätt

Plats

Göteborg

Startdatum

15 mars 2022

En utbildning för dig arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen. Det är en tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken.

Innehåll och upplägg

Innehållet under de tre kursdagarna baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bland annat SOSFS 2014:5, samt tillämpliga JO-uttalanden och rättsfall. Det finns löpande under dagarna utrymme för er deltagares egna frågor, och vi välkomnar att ni skickar frågor i förväg.

Dag 1: Socialrättens grunder

 • Introduktion och kort historisk bakgrund.
 • Socialtjänstens nyckelroll i välfärdssystemet.
 • Vad styr socialtjänstens arbete?
 • Om Kommunallagen, Förvaltningslagen, grundlagarna, Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) med flera.
 • Socialtjänstlagens grundprinciper, bland annat helhetssyn och frivillighet och delaktighet.
 • God kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, inklusive kort om Lex Sarah.
 • Socialtjänstens ansvar för olika grupper.
 • Socialtjänstlagens förhållande till annan lagstiftning:
  – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  – Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)
  – Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Bistånd och service – insatser utan behovsprövning.
 • Rätten till bistånd 4:1 och 4:2
 • Skälig levnadsnivå
 • Den enskildes medverkan
 • Ansvarig kommun – om bosättningskommun, vistelsekommun, placeringskommun med mera.
 • Verkställande av beslut – utförande av beviljade insatser.

Dag 2: Barnrätt, LVU, LVM, offentlighet och sekretess

 • Barnkonventionen ny lag – vad innebär det för socialtjänsten?
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förutsättningar för vård, befogenheter och ansvar under vårdtiden med mera.
 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förutsättningar för vård,-befogenheter och ansvar under vårdtiden med mera.
 • Offentlighet och sekretess
  – Socialtjänstsekretessens innebörd
  – Utlämnande av handlingar

Dag 3: Socialrätt i praktiken – Handläggning och dokumentation

 • Återkoppling till dag 1 och 2 – att sätta dokumentationen i sitt sammanhang.
 • Ett ärendes gång. Handläggning och dokumentation av:
  Ansökningar och anmälningar
  – Utredningsarbetet i olika verksamheter
  – Bedömning och individuell behovsprövning
  – Beslut
 • Handläggning av överklagande.
 • Dokumentation under utredning och genomförande.
 • Planering av insatser:
  – Vårdplan
  – Uppdrag från myndighetsutövare till utförare
  – Genomförandeplan
 • Uppföljning hos myndighetsutövare och utförare.
 • Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och andra former av utveckling inom det sociala området.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

22 februari 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 7 800 kr exkl. moms.
Övriga: 9 300 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag–onsdag 15–16 mars 2022 kl. 9–16. Tisdag 5 april 2022 kl. 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Du som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen.

Uppdaterad