Konferens

Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen

Ungdomar står i en ring och ropar.

Plats

Göteborg

Startdatum

27 oktober 2022

Hur mår ungdomar i Göteborgsregionen och hur ser de på framtiden? Boka in 27 oktober för denna konferens där vi presenterar den senaste regionala analysrapporten om Lupp-enkäten (Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Det blir också inblickar i bland annat nationell ungdomspolitik och i forskning om ungas psykiska ohälsa.

Bakgrund

Hösten 2020 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen ungdomsundersökningen Lupp* bland sina högstadie- och gymnasieelever. Kommunerna är Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Lupp-enkätens frågor rör allt från fritid, skola och arbete till trygghet, inflytande och hälsa. Resultaten ger en bred bild av hur kommunernas unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid. Lupp 2020 har genomförts i samarbete med GR:s forsknings- och utvvecklingsenhet FoU i Väst. Alla deltagande kommuner har under 2021 fått lokala rapporter och använt resultaten i olika sammanhang.

Konferensens innehåll

På den här konferensen presenterar vi resultat från den regionala analysrapport som tagits fram av FoU i Väst i samarbete med fyra forskare, på uppdrag av kommunerna (Läs mer och ladda ner rapporten Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen).

Ett av rapportens kapitel handlar om hur pandemin påverkade de ungas tillvaro utifrån deras egna beskrivningar. I övriga kapitel analyseras ungas tillvaro i både skolan och på fritiden samt deras hälsa, livstillfredsställelse och framtidstro. Rapporten mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag utifrån två huvudspår:

  • Vad kan behöva göras för att alla unga ska ha en meningsfull, trygg och delaktig fritid?
  • Vad kan behöva göras för att skolan ska vara en hälsofrämjande miljö där elevers engagemang och delaktighet stärks?

På konferensen presenterar rapportförfattarna Åsa Nilsson, Torbjörn Forkby, Anna Liljeström och Russell Turner sina analyser och åtgärdsförslag.

08:30 Registrering med fika

09:00 Välkommen!

Moderatorer för dagen: Anna Melke, GR, och Stefan Lydén, Göteborgs Stad

09:10 Inledning

Gitte Caous, förbundsdirektör GR

09:20 Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv på ungdomspolitik i praktiken och rapporten Ungas Röst – om ungas valdeltagande och tankar om att delta i val

Alexandra Winberg är utvecklingsledare Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och arbetar med Lupp.

09:45 Lupp-undersökningen 1: Samarbetet i Göteborgsregionen och regionala resultat

Hur har pandemin påverkat ungas liv?

  • Hur mår ungdomar i Göteborgsregionen, och hur ser de på sitt liv och sin framtid?
  • Hur hänger elevernas hälsa, trivsel och trygghet samman med skolmiljöns risk- och skyddsfaktorer, och vilka elevgrupper tycks mer utsatta än andra?

Åsa Nilsson är analytiker på GR, FoU i Väst och samordnare av det regionala Lupp-nätverket
Anna Liljeström är doktor i pedagogisk psykologi och konsult knuten till Sveriges kommuner och regioner (SKR), kunskapscenter Uppdrag Fullföljd Utbildning

10:45 Paus

11:00 Lupp-undersökningen 2: Ett helhetsperspektiv på ungas vardag – och hur kan detta användas i praktiken

Tre identifierade grupper av unga – utsatta unga, rustade unga och en mellangrupp

  • Ett helhetsperspektiv på ungas vardag och framtidsutsikter
  • Lupp som verktyg i ungdomsarbete och som en grund för lokal ungdomspolitik
  • Möjliga vägar framåt
  • Frågor och dialog om Lupp-undersökningens resultat och användbarhet

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete med inriktning barn, unga och familj, Linnéuniversitet.
Russell Turner är postdoktor och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

12:00 Lunch

13:00 Om ungas psykiska ohälsa och erfarenheter av förebyggande ungdomsarbete

Under föredraget presenteras forskning om psykisk ohälsa, med fokus på förklaringar till denna, samt hur vi kan arbeta preventivt gentemot unga med hjälp av både kartläggningsstudier och fördjupade intervjustudier.

Linda Hiltunen är universitetslektor i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning är i huvudsak inriktad på barn och ungdomars hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Avhandlingen "Lagom perfekt – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar" är ett bidrag till den samlade kunskapen om ungas psykiska ohälsa.

14:00 Paus med fika

14:30 Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället

Vad säger ungdomar själva att de behöver? Föreläsningen handlar om ungas upplevelser av bland annat bemötande, deras rättigheter och delaktighet. Utifrån ungdomarnas egna berättelser, bilder och filmer fokuserar föreläsningen på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som hjälper er att förbättra ert arbete med unga.

Representanter från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

15:10 Om strategiskt arbete kring Lupp på både regional och kommunal nivå

Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Detta slås fast i den strategi som regionen och länets 15 kommuner gemensamt tagit fram och antagit. En viktig del av det arbetet är att ta reda på hur unga upplever sina levnadsvillkor i den egna kommunen och i länet som helhet. Därför genomför samtliga kommuner Lupp vart tredje år.

Peter Möller, samhällsanalytiker, och Christina Nordmark, ungdomsstrateg, på Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning berättar mer om det länsövergripande arbete som skapar förutsättningar för Lupp Dalarna.

15:45-16:00 Reflektioner och avslutning

*Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.

Läs mer om hur vi i Göteborgsregionen arbetar med Lupp

Ladda ner årets Lupp-rapport Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen

Kontakt

För frågor om konferensens innehåll:

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

För praktiska frågor:

Anmälan

Sista anmälningsdag

6 oktober 2022

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 2 200 kr exkl. moms.
Övriga: 2 500 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

27 oktober, kl. 9–16.

Göteborg. Lokal meddelas senare.

Målgrupp

Politiker, förvaltningschefer, chefstjänstepersoner, medarbetare inom offentliga verksamheter och andra organisationer som arbetar med eller för ungdomar, samt representanter från ungdomsforum.

Uppdaterad