Utbildning

Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

Plats

Online

Startdatum

2 maj 2023

Välkommen till ett fyra halvdagars digitalt utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare. Fokus ligger på er deltagares egna önskemål och förutsättningar samt på frågor som rör den nya mandatperioden. Vi tar även upp nyheter som exempelvis de nya jävsreglerna och fyllnadsvalsreglerna.

Individualiserad utbildning utan avkall på helheten

Programinnehållet kommer att anpassas till er deltagares förutsättningar och behov. Kursledaren kommer vid anmälningstidens slut kontakta varje deltagare för att klara ut vilka frågor som är särskilt viktiga att diskutera eller få besvarade. Varje utbildningspass avslutas med en ”hemläxa” som kommer att besvaras av kursledaren vid påföljande utbildningspass. Kursledaren står även till förfogande för svar på frågor som väcks hos deltagarna mellan utbildningspassen.

Sänd exempelhandlingar redan vid anmälan!

Ett av syftena med utbildningen är att ge råd och tips om hur den kommunala nämndadministrationen kan förbättras utifrån de förutsättningar som gäller i deltagarnas kommuner. Vi ber dig därför, så snart du har anmält dig, att skicka ett exempel på protokoll från din nämnd med tillhörande handlingar såsom tjänsteskrivelser och föredragningslista samt även reglemente, delegationsordning och fullmäktiges arbetsordning. Skicka till kursledaren axel.danielsson@adkonsultab.se.

Programmets innehåll

Goda kunskaper om vad som gäller för den kommunala verksamheten i allmänhet underlättar förståelsen för de lagar och rutiner som reglerar den kommunala nämndadministrationen.

 • Kommunala självstyrelsen
 • Finansieringsprincipen
 • Självkostnadsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet
 • Kommunala verksamheter av allmänt intresse
 • Lokaliseringsprincipen
 • Kommunala medlemskapet
 • Likställighetsprincipen

De kommunala organens ansvar och befogenheter – Vem styr inom den politiska organisationen?
Som nämndsekreterare förväntas du veta vad som avgör om ett ärende ska beslutas av ordförande, presidiet, utskott, nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige, vilket i sin tur bestäms av de olika organens ansvarar och befogenheter.

Tjänstepersonernas ansvar och befogenheter – Vem styr inom förvaltningsorganisationen?
Är det rätt att påstå att politikerna beslutar om vad som ska åstadkommas medan tjänstepersonerna avgör hur besluten ska verkställas? Vem avgör och på vilka grunder avgörs vad som ska bedömas som ren verkställighet och som därmed inte ska tas upp på kallelsen och dokumenteras som beslut i nämndprotokollen?

Delegering av beslut
En viktig uppgift för nämndsekreteraren är att svara för redovisning, protokollföring och tillkännagivande av delegationsbesluten på sätt som stämmer med kommunallagen. Vad innebär de nya reglerna om delegationsbeslut i 2017 års kommunallag?

 • Beslut som inte får delegeras
 • Återkallelse av delegerad beslutanderätt
 • Ändring av delegerat beslut
 • Vikarierande delegat
 • Till vem får beslutanderätten delegeras?
 • Ordförandebeslut
 • Blandad delegering
 • Beslut i brådskande ärenden
 • Beslut om att vidaredelegerade ärenden
 • Extern delegering
 • Redovisning av delegationsbeslut

Vilket ansvar har de förtroendevalda? Vägrad ansvarsfrihet och entledigande
En vanlig fråga från nämndledamot till nämndsekreteraren är om de förtroendevaldas ansvar är kollektivt eller individuellt samt på vilken grund man kan vägras ansvarsfrihet.

Alternativa samverkansformer
Hur fungerar nämndadministrationen i de olika samverkansorganen?

Vilka regler gäller för val av förtroendevalda? Valbarhet, antal, valperiod och valsätt
Typiska frågor till nämndsekreterare är vem som är valbar, antalet som ska väljas, vilken valperiod som gäller och vilket valsätt som ska tillämpas vid val av ledamöter och ersättare till fullmäktiges presidium, kommunrevisionen, kommunstyrelsen, nämndpresidium, utskott, nämndberedning, gemensam nämnd direktion och bolag.

Det nämndadministrativa hantverket – Förberedelser, genomförande och protokollföring av nämnd- och fullmäktigesammanträden

Förberedelser inför sammanträdet
Tjänstemannaberedning
Tjänsteskrivelser ska vara sakliga och opartiska; vad menas med det i teori och praktik?

Politisk beredning
Ordförande-, presidie-, utskotts-, nämnd- och kommunalrådsberedning.
Det kommunallagsreglerade beredningstvånget.

Kallelse respektive tillkännagivande
Vem kallar? När? Kallelsens innehåll, form, mottagare, förkortad kallelse.

Protokollet
Ansvaret för protokollet, rättsliga och praktiska krav.

Närvarorätt och yttranderätt på sammanträdet
Ledamöter och ersättare, kommunalråd, minoritetsföreträdare, den som lämnar upplysningar, den som lämnat medborgarförslag, personalföreträdare, den som har företrädesrätt, part, revisor, allmänheten, tillfällig frånvaro, växeltjänstgöring, tjänstepersoner, praktikanter, distansnärvarande, anmälan om förhinder att tjänstgöra.

Inkallelseordning för ersättare

 • Ersättares rätt att tjänstgöra
 • Ersättares inträde under pågående handläggning av ett ärende
 • Inkallelseordning som skydd mot majoritetsväxling
 • Inkallelseordning för ledamöter som valts proportionellt
 • Inkallelseordning när särskild beslutad inkallelseordning saknas
 • Personliga ersättare
 • Inkallelseordning när sent anländ ledamot/ersättare med högre rang anländer

Jävsgrunderna och verkan av jäv
Vem kan vara jävig och på vilken grund? Vem avgör om någon är jävig och vilka konsekvenser följer av jävet?

Justerare
Vilka är valbara justerarersättare, tid och plats för justering, omedelbar eller försenad justering, digital justering, bevis om justering, tillkännagivande av justering, oense justerare, rättelse av justerat protokoll, justeringens betydelse för verkställighet.

Fastställelse av föredragningslista
Ärenden som utgår respektive tillkommer på sammanträdet.

Överläggningarna
Talarordning, yttranderätt, yttrandefrihet, yrkanderätt, andrahandsyrkande, bordläggning, åter-, eller remissyrkande, minoritetsåterremiss, motivering, minoritetsbordläggning, okynnesåterremiss ajournering, procedurfrågor.

Beslutsgång
Redovisning av framställda yrkanden och förslag, sakyrkande, formyrkande, propositionsvägran, ovillkorlig respektive villkorlig, propositionsordning.
Omröstning, huvudförslag/motförslag, kontraproposition, omröstningsförfarande, röstplikt, utslagsröst, sluten omröstning, lottning.

Beslut
Acklamationsbeslut, majoritetsbeslut, relativ majoritet, kvalificerad majoritet, minoritetsbeslut, beslutsmotivering.

Reservation
Reservationsrätt, rättsverkan, gruppreservation, blank, skriftlig, undertecknad, innehåll, omfattning, motiverad.

Protokollsanteckning, yttrande, uttalande
Beslut om anteckning till protokollet.

Regler för överklagande av beslut
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, förvaltningsrättslig prövning enligt förvaltningslagen.

Förändringar i nya kommunallagen
Viktiga förändringar till följd av 2017 års kommunallag.

Axel Danielsson

Utbildare

Axel Danielsson är en mycket erfaren konsult och utbildare av förtroendevalda och anställda med inriktning på styrning och ledning av kommuner och regioner. Axel är även författare till handboken Kommunal nämndadministration.

Kurslitteratur

Kommunal nämndadministration, sjunde upplagan. Boken beställs av dig som deltagare från SKR:s förlag Adda Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 april 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 7 900 kr exkl. moms. Övriga: 8 200 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen omfattar fyra halvdagar: 2 maj, 10 maj, 15 maj och 30 maj 2023. Samtliga dagar kl. 08.30–12.00.

Utbildningen genomförs som digital distansutbildning. Senast en vecka före kursstarten kommer du att få ett mejl med praktisk information.

Målgrupp

 • Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktion
 • Handläggare och andra som arbetar nära politikerna, som exempelvis förvaltningschefer och handläggare
 • Ordförande i nämnder och styrelser är också välkomna.

Förbud mot inspelning

Föreläsningen får inte spelas in.

Uppdaterad