Konferens

Varför behöver vi arbeta förebyggande och hur gör vi?

Plats

Göteborg

Startdatum

19 oktober 2022

Välkommen till en konferens om hälsofrämjande och förebyggande arbete – för dig som arbetar i socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård! Dagen fokuserar på hur vi kan stärka kommunens proaktiva arbete genom hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kommunen har lång tradition av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och det finns många goda exempel där kommunen genom att ligga steget före minskar kommande behov. Flera aktuella utredningar lyfter fram att vi måste arbeta än mer proaktivt för att klara välfärdens utmaningar (till exempel utredningarna om nära vård, ny socialtjänstlag, samsjuklighet, personlig assistans med flera).

Utmaningen är att planera och finansiera hälsofrämjande och förebyggande insatser för att klara invånarnas behov av stöd och service. Hur utvecklar vi kommunens socialtjänst och hälso-och sjukvård. Hur arbetar vi annorlunda utifrån de resurser vi har? Vad ska vi sluta göra och vad ska vi göra mer av? Kan vi räkna hem investeringarna ekonomiskt? Hur skapas en jämlik hälsa inom kommunens verksamheter? Dessa frågor och mycket mer kommer ni att få svar på under dagen.

Dagens innehåll

(Detaljerat program kommer efter sommaren)

Visioner ur ett politiker- eller chefsperspektiv

Vi kommer ta få ta del av en vision om vikten av att kommunen driver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att behålla välfärden.

Varför behöver vi arbeta förebyggande och vad kan vi uppnå?

Från Sveriges kommuner och regioner (SKR) avdelning ekonomi och styrning: Annika Wallenskog, direktör och chefsekonom och Linda Nordberg, handläggare.

Annika Wallenskog och Linda Nordberg

Annika Wallenskog och Linda Nordberg

Inna Feldman

Inna Feldman

Att sätta värde på prevention: ekonomiska aspekter av hälsofrämjande och förbyggande interventioner

Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap på Uppsala universitet, presenterar metoder för att mäta och värdera effekter av preventiva insatser samt ekonomiska drivkrafter till investeringar i prevention. Genom konkreta exempel och beräkningar värderas preventiva insatser vid prioritering och beslutsfattande.

Karina Tilling

Karina Tilling

Hur kan vi skapa effektiva hälsofrämjande insatser i praktiken?

Karina Tilling, Ekonomie doktor och organisationsforskare vid FoU i Väst, har lång erfarenhet av kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och samverkan i praktiken. Med utgångspunkt i en pågående studie på GR presenterar hon hur insatser som främjar hälsa och livskvalitet för äldre vuxna i kommunerna kan utvecklas utifrån behov. Med fokus på ”huret” beskriver hon ett kunskapsbaserat arbetssätt, som kan användas i olika verksamheter för att skapa lärande, utveckling och nytta i praktiken.

Implementeringen av det nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor

Fokus på kommunens roll i vårdprogrammet och implementeringen av detta.
Therese Börjesson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Kumla och kommunrepresentant i nationella arbetsgruppen NAG Vårdförlopp levnadsvanor. Med i LPO levnadsvanor i Region Örebro län när det gäller implementeringen av det nationella vårdprogrammet.
Cecilia Olsson, MAR i Mölndal och kommunal representant i Västra Götalands regionala processteam för levnadsvanor som ska implementera vårdprogrammet.

Goda exempel som vi kommer få ta del av:

 • Händerna på ryggen inom äldreomsorg – ett projekt i Härryda kommun.
  Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg Härryda kommun med flera.
 • Fysisk aktivitet framför skärm på LSS-boende
  Eva Flygare Wallén, forskare vid sektor funktionshinder Östersunds kommun, samt anknuten forskare vid Karolinska Institutet.
 • Föräldrar i nytt land – ett föräldraskapsstöd för nyanlända
  Tove Näckdal, utvecklingsledare, och Maisaa Abughalioun, samordnare och kursledare.
 • Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk – ett pilotprojekt inom partnerskapet.
  Greger Hjelm, enhetschef, och Kristina Olsson, enhetschef, mottagningsenheten och stöd- och försörjningsenheten på Kungälvs kommun, Cecilia Axelsson, planeringsledare på Göteborgsregionen.

Moderatorer

Seroj Gaspari, utvecklingsledare inom HR, modererar dagen tillsammans med Carin Bringestedt, avdelningschef Hälso- och sjukvård på Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen på Göteborgs stad.

Kontakt

För frågor om konferensen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

30 september 2022 för att delta på plats
14 oktober 2022 för att delta via länk

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Ingen avgift för deltagare från GR:s medlemskommuner. Konferensen ingår i GR:s uppdrag att sprida kunskap i omställningen till en nära vård och omsorg.

I mån av plats kan deltagare från övriga kommuner delta. Då är avgiften 1 000 kronor exkl. moms för att delta på plats och 500 kronor exkl. moms för att delta via länk.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Göteborg 19 oktober kl. 09.00–16.00. Registrering och kaffe från 08.15.

Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 i Göteborg. Du kan också delta via länk.

Målgrupp

Förtroendevalda, förvaltningschefer, sektorchefer, verksamhetschefer, enhetschefer, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, folkhälsostrateg och övriga som är berörda inom kommunens socialtjänst och hälso-och sjukvård.

Uppdaterad