Konferens

Vem bestämmer?
– Brukarnas delaktighet i praktiken

Plats

Göteborg

Startdatum

21 september 2023

Välkommen till en dag om brukarmedverkan, med fokus på området psykisk hälsa! Under dagen får du kunskap om varför man som professionell bör utveckla strategier för brukarmedverkan och hur du kan omsätta teorin till praktik.

Brukarmedverkan gör socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården bättre. Insatserna kan utvecklas, bli mer effektiva och leda till önskat resultat i högre utsträckning. Det handlar också om mänskliga rättigheter. Alla har rätt att få säga vad man tycker och dela sina åsikter med andra. Att få vara med och bestämma över insatsernas utformning handlar ytterst om att få makt att bestämma över sitt liv.

Innehåll

Vad är brukarmedverkan och hur skapar vi det i våra verksamheter? Och varför är det viktigt att brukarna medverkar?

Dagen ger kunskap både om varför man som professionell bör utveckla strategier för brukarmedverkan och hur man omsätter teori till praktik. Vi får ta del av kunskap från forskning men också lärande exempel från kommuner inom Göteborgsregionen där verksamheternas innehåll och utveckling har styrts av brukarnas kunskaper, erfarenheter och synpunkter.

08.15 Registrering, kaffe/te och smörgås

08.45 Inledning och välkommen

Moderator Cecilia Axelsson, planeringsledare på GR

09.00 De sällan hörda rösterna – Strategier och arbetssätt för brukarinflytande på området psykisk hälsa

Föreläsningen tar upp historisk bakgrund, bakomliggande motiv samt de konkreta strategier och arbetssätt som utvecklats för att stärka brukarinflytande, både för den enskilde och på organisationsnivå. Varför bör man som professionell utveckla strategier för brukarinflytande? Vad kan det innebära för den enskilde med en hög grad av delaktighet och vilka strategier finns för de professionella att använda sig av i det dagliga arbetet?
Urban Markström är professor i socialt arbete vid Umeå universitet och leder bland annat forskningsprogrammet User Involve, som studerar olika aspekter av brukarinflytande på psykiatriområdet.

10.00 Kaffe/te och frukt

10.20 Empowerment utifrån brukarens synvinkel

Paula Tilli kommer med humor och allvar att berätta om hur det är att ha boendestöd utifrån brukarens synvinkel och beskriva vilka missförstånd hon råkat ut för under livets gång när hennes beteende har blivit missförstått och hon inte tillåtits leva som hon önskat. Hon berättar om tillfällen hon blivit bra bemött och om tillfällen hon blivit mindre bra bemött.
Paula Tilli, föreläsare, författare och bloggerska.

11.00 Paus

11.05 En handbok om brukarinflytande

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg har sedan 2008 tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Filippa Gagnér Jenneteg och Johanna Jaring från NSPH Västra Götaland och Göteborg berättar om de erfarenheter som har samlats i "Handbok i brukarinflytande" och ger konkreta råd i arbetet för ett ökat brukarinflytande.
Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare brukarinflytande, och Johanna Jaring, koordinator stärkt brukarinflytande i Västra Götaland, från NSPH.

11.30 Lunch

12.30 Fyra hörnstenar för att säkra delaktighet i samordnad individuell planering

Hur kan personal skapa förutsättningar för att personen själv ska vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning av samordnad individuell plan?
Utvecklingsledarna Eva Nilsson och Frida Palm från Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet.

13.00 En berättelse om att skapa en verksamhet tillsammans

Personal och två gruppledare från Aktivitetshuset Gläntan i Alingsås kommun berättar om hur verksamheten har utvecklats över tid med hjälp av medverkan, kunskap och erfarenheter från dem som verksamheten är till för. Det började när de ville öka inflytandet bland sina besökare och skapa meningsfulla aktiviteter där besökarna själva fick styra över innehållet. De fick möjlighet att flytta verksamheten till en villa med tillhörande stor trädgård och då öppnades helt nya möjligheter till att utveckla verksamheten från träffpunkt till aktivitetshus. Vi får lyssna till en berättelse med inbjudan till delaktighet i små saker i vardagen som gjort stor skillnad för deltagarna.
Personal och brukare från Aktivitetshuset Gläntan i Alingsås.

13.30 Kaffe och te

13.50 Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer

Att få prata om hur man har det, hur det varit och hur det kan bli är viktigt, inte minst när man kommit upp i ålder. Att gemensamt och fritt få dela sina erfarenheter med andra påverkar välmåendet positivt. Riksförbundet (H)järnkoll har i drygt två år drivit ett projekt i syfte att erbjuda riskgruppen män 70+ att delta i samtalsgrupper. Detta har gjorts i nära samverkan med stad och region i Stockholm samt Västra Götaland. I Göteborg har en mansgrupp fortsatt att träffas i egen regi, och deltagaren Bill Rydell har en sammankallande roll.
Äldresamordnare Pablo Rautenberg och deltagaren Bill Rydell berättar om samtalsgruppen idag och om hur gruppen startade tillsammans med (H)järnkoll.

14.20 Verksamhetsutveckling med hjälp av tjänstedesign och användardriven innovation

Kungsbacka kommun berättar om hur de med hjälp av tjänstedesign utvecklar verksamheternas organisering och samarbete. Tankar, önskemål och idéer från personer som tidigare har haft kontakt med enheterna är vägledande i utvecklingsarbetet.
Ann Törnqvist, verksamhetschef IF, och medarbetare från mottagningsenheten och utredningsenheten barn och unga i Kungsbacka kommun.

14.50–15.15 Avslutning

Summering av dagen.

28 november: Workshop – brukarinflytande i praktiken

Vill du utveckla brukarinflytandet i din verksamhet? Vi bjuder in till en workshop som ger kunskap, konkreta råd och utrymme för samtal i syfte att ta de första stegen till aktiviteter för ökat brukarinflytande, eller att utveckla det brukarinflytande som redan finns lokalt.

Läs mer om workshoppen och anmäl dig

Kontakt

För frågor om konferensen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 augusti 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Ingen avgift. Konferensen finansieras med GR-gemensamma medel från överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention”.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 21 september kl. 08.45–15.15, registrering från kl. 08.30.

Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som är verksamma inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdaterad