Stöd och erbjudande

LUPP – en ungdomsundersökning för att stärka ungas levnadsvillkor

GR:s medlemskommuner kan tillsammans och med stöd av GR genomföra den nationella enkätundersökningen LUPP, som riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern (oftast årskurs 8 och gymnasiets år 2).

Vad är LUPP?

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats. (MUCF). LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

LUPP 2023 genomförs i höst

I höst genomför tio av GR:s medlemskommuner LUPP 2023: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Medan Lerum gör LUPP för första gången har Ale och Kungsbacka gjort LUPP sedan 2007 och gör nu undersökningen för sjätte gången. Alla kommuner gör LUPP i årskurs 8 och flertalet även i gymnasiets år 2.

Ungdomarna besvarar enkäten under oktober–november. Under december månad erhåller GR, FoU i Väst svarsfiler från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som ansvarar för själva enkätverktyget, och senast i slutet av mars 2024 kommer samtliga kommuner få sina lokala resultatrapporter. I rapporterna sammanfattas de viktigaste resultaten och jämförelser görs utifrån ungdomarnas boendeområde, kön och ålder. De kommuner som gjort LUPP kan även följa utvecklingen över tid. Alla kommuner kan jämföra sina resultat för 2023 med grannkommunernas. Därefter gör FoU i Väst, i samarbete med forskare inom olika fält, även fördjupande analyser av det större regionala svarsunderlaget.

Under 2024 kommer kommunerna arbeta med att återkoppla resultaten till ungdomarna och se till att kunskapen om ungas livssituation och vardag når ut till både tjänstepersoner inom olika verksamheter och politiker. Resultaten och dialogerna med ungdomar och vuxna ska på olika sätt bidra till att kommunerna satsar på rätt åtgärder och utvecklingsarbete för barn och unga.

I oktober går startskottet för ungdomsundersökningen LUPP!

”LUPP ligger till grund för allt vårt arbete i Ale kommun med ungas inflytande”

En styrka med LUPP-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Resultaten från LUPP kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Resultaten från undersökningen bör förstås kopplas samman med andra kunskapskällor om ungas livssituation.

Erfarenheterna från tidigare regionalt samarbete kring LUPP har visat på flera goda skäl att samordna genomförandet av undersökningen:

  • berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen: från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
  • bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
  • direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
  • möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
  • en regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter,
    ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år
  • en regional dialogpart med LUPP-ansvariga myndigheten MUCF.

LUPP-undersökningen ger övergripande kunskap om ungas livssituation. Men för att enkätresultaten ska bli verkligt intressanta behöver de diskuteras med berörda ungdomar och beslutsfattare. Ett sätt kan vara att arrangera ett demokratitorg.

Den 11 november 2019 arrangerade GR tillsammans med representanter från LUPP-nätverket ett regionalt demokratitorg eller ”påverkanstorg” som knöt an till teman och resultat från LUPP-undersökningen. På torget deltog 25 gymnasieungdomar och 14 kommunpolitiker från sammantaget åtta kommuner.

Deltagarna diskuterade vad som behöver göras för att åstadkomma en meningsfull fritid, en bra skola, möjligheter till inflytande i samhället, trygghet i vardagen samt en god hälsa och livstillfredsställelse.

I rapporten Påverkanstorg 2019 Pdf, 4 MB. sammanfattas de dokumenterade samtalen med fokus på ungdomarnas förslag, frågor och synpunkter. Rapporten är spridd till de berörda kommunerna som kan använda den som underlag för utvecklingsarbete på hemmaplan.

Sedan 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring LUPP-undersökningen. Här kan de kommuner som genomför eller planerar att genomföra LUPP utbyta information och erfarenheter, även före och efter själva undersökningen. För det är ju det lokala ungdomsarbetet som sker mellan LUPP-enkäterna som är det viktigaste! Nätverket, med representanter från flertalet av GR:s medlemskommuner, träffas två gånger per ”termin”.

Kontaktpersoner i kommunerna

Tommy Westers Andersson, Ale

Malin Fryknäs, Härryda

Jacob Leuchovius, Kungsbacka

Johan Sjöholm, Kungälv

Siri Ward, Lerum

Sofia Enström, Lilla Edet

Johanna Torén, Partille

Carina Johansson Strandberg, Stenungsund

Jessica Dahlström, Tjörn

Nina Blomberg Zanders, Öckerö

Vid sidan om nätverksträffarna har särskilda tematräffar och utbildningstillfällen arrangerats, för att stärka det lokala utvecklingsarbetet mellan LUPP-mätningarna.

På tematräffarna har kommunrepresentanter fått stöd från forskare och experter i att analysera ungas livssituation och finna vägar framåt för att förbättra den. Här har även representanter från Västsveriges förenade ungdomsråd deltagit vid ett tillfälle. Tematräffarna har berört ungas psykiska hälsa, ungas trygghet och dialogformer för utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Syftet med tematräffarna är att fördjupa kunskapen bland berörda tjänstepersoner inom olika verksamheter och att ge kommunerna stöd i att omsätta kunskapen till framgångsrikt utvecklingsarbete. Ytterst handlar det om att förbättra ungas livssituation i Göteborgsregionens kommuner.

Utifrån LUPP-nätverkets önskemål har det också erbjudits särskilda utbildningstillfällen, brett riktade till Göteborgsregionens kommuner. Ämnen för dessa tre tillfällen hittills har varit nätmobbning, spelande på gott och ont samt tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa.

Det här undervisningsmaterialet tar sin utgångspunkt i enkätresultaten och låter elever lära sig mer om och möta demokratin.

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Målgrupp

Kommuner i Göteborgsregionen som vill genomföra ungdomsundersökningen LUPP.

GR:s roll

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst kan ge stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. Stödet omfattar bland annat lokala resultatrapporter och en fördjupande regional rapport.

Kommunnätverk

Sedan 2019 finns ett kontinuerligt LUPP-nätverk som träffas även mellan LUPP-undersökningen som i Göteborgsregionen genomförs gemensamt vart tredje år. Här kan de kommuner som genomför eller planerar att genomföra LUPP utbyta information och erfarenheter.

Material från tidigare LUPP-undersökningar

Uppdaterad