Nätverk

Nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor

Nätverket företräder sina respektive kommuner i miljöstrategiska planeringsfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverket ska:

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
  • kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
  • ta upp viktiga och aktuella frågor inom det miljöstrategiska området.
  • vara ett stöd för GR:s processer och medverka i dialogen kring regionala frågor.
  • bidra till att höja tempot i arbetet så att Göteborgsregionen utvecklas långsiktigt hållbart.

GR har tillsammans med nätverket för samhällsbyggnadschefer funderat på hur vi framöver på bästa sätt arbetar in de gröna frågorna i den fysiska planeringen. Diskussionerna har resulterat i att nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor pausas, för att kunna satsa mer på tvärsektoriella konstellationer där gröna frågor lyfts tydligare in i andra projekt och processer. Under året kommer vi bland annat att växla upp arbetet med klimatfrågor men även fortsätta arbetet med jordbruksmark.

Kontakt

Pussel med grön grodd

Mötestider

Uppdaterad