Nätverk

Nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor

Nätverket företräder sina respektive kommuner i miljöstrategiska planeringsfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverket ska:

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
  • kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
  • ta upp viktiga och aktuella frågor inom det miljöstrategiska området.
  • vara ett stöd för GR:s processer och medverka i dialogen kring regionala frågor.
  • bidra till att höja tempot i arbetet så att Göteborgsregionen utvecklas långsiktigt hållbart.

GR har tillsammans med nätverket för samhällsbyggnadschefer funderat på hur vi framöver på bästa sätt arbetar in de gröna frågorna i den fysiska planeringen. Diskussionerna har resulterat i att nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor pausas, för att kunna satsa mer på tvärsektoriella konstellationer där gröna frågor lyfts tydligare in i andra projekt och processer. Under året kommer vi bland annat att växla upp arbetet med klimatfrågor men även fortsätta arbetet med jordbruksmark.

Kontakt

Pussel med grön grodd

Mötestider 2022

Mötestider meddelas senare.

Uppdaterad