Nätverk

Nätverket för översiktlig planering

Nätverket fokuserar på översiktliga och strategiska planeringsfrågor i mellankommunal och regional skala. Vi utbyter erfarenheter av processer inom översiktsplaner, stadsutveckling och bostadsförsörjning. Vi bevakar också nyheter och utveckling inom exempelvis PBL, forskning och myndigheter. Mer långsiktigt jobbar nätverket med att analysera den regionala utvecklingen genom att lyfta varje kommuns utveckling till en helhet.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna kommunens verksamhet.
  • Aktivt bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
  • Bistå med synpunkter till GR:s arbete med nationella remisser och undersökningar.
  • Inför varje nytt verksamhetsår, utifrån de regionala målen, göra en framtidsspaning och formulera fokusområden att arbeta med under året.
  • Initiera regiongemensamma satsningar.

Specifika uppdrag

  • Följa upp och rapportera in föregående års byggnation.
  • Ta fram underlag till en regional sammanställning på kort, medellång och lång sikt, utifrån kommunernas befolkningsökning och planerade tillväxt.
  • Tillsammans med nätverket för infrastruktur och kollektivtrafiknätverket koppla samman och analysera förutsättningarna för infrastruktur, bostadsbyggande och kollektivtrafik.
  • Upprätta en analys över regionens planerade bostadsbyggande och hålla denna uppdaterad.
  • Dra slutsatser av analysen och ge löpande rekommendationer för hur GR och medlemskommunerna kan agera för att uppnå målen.

Fokus 2023

Under 2022 och 2023 jobbar nätverket med att stötta GR:s process att ta fram ett kunskapsunderlag över läget i Göteborgsregionen. Underlaget ska följa upp gällande mål och överenskommelser inom GR. Underlaget ska också ligga till grund för att identifiera möjligheter och utmaningar för storstadsregionens utveckling bortom 2030. Dessa ska på sikt lyftas in i en politisk dialog om långsiktig samverkan och planeringsinriktningar för GR och dess medlemskommuner.

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Maria Sexton

Ale

Arben Vojvoda (vik)

Alingsås

Anna Olsson

Göteborg

Vakant

Göteborg

Anna Wallin

Härryda

Raquel Sandblad

Kungsbacka

Linda Andreasson

Kungälv

Therese Axenborg Signäng

Lerum

Linnea Andersson

Lilla Edet

Elisabet Börlin

Mölndal

Alma Smith

Partille

Clara Svensdotter

Stenungsund

Karin Löfgren

Tjörn

Janna Petersson

Öckerö

Övriga deltagare

Namn

Kommun/organisation

Pär Abrahamsson

Business Region Göteborg

Torbjörn Sahl

Länsstyrelsen Västra Götaland

Georgia Larsson

Västra Götalandsregionen

Kontakt

Mötestider 2024

1 februari

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

7 mars

Tid: 9.00–12.00
Plats: GR

11 april

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

16 maj

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

13 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Platsbesök i kommun

5 september

Tid: 9.00-12.00
Plats: Platsbesök i kommun

10 oktober

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

14 november

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

12 december

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

Uppdaterad