Nyhet

Förnyad samverkan ger skjuts åt arbetet med kompetensförsörjning

GR och tretton andra strategiskt viktiga aktörer, som tillsammans utgör Göteborgsregionens kompetensråd, har enats om en ny avsiktsförklaring. Det stärker samarbetet kring kompetensförsörjningsfrågorna och i förlängningen arbetsmarknaden i hela regionen.

En vy över Göteborg i solnedgång.

Göteborgsregionens kompetensråd bildades 2018 för att förenkla för näringslivet, branscherna och utbildningssystemet att samarbeta kring olika utmaningar och stärka kompetensförsörjningen i regionen. Idag deltar Göteborgsregionen (GR) tillsammans med tretton andra strategiskt viktiga aktörer från hela regionen i rådet.

Sedan starten har Göteborgsregionens kompetensråd, tillsammans med de branschspecifika kompetensråden, erbjudit en arena för erfarenhetsutbyte där parterna gemensamt har kunnat initiera, planera och genomföra olika utvecklingsinsatser och aktiviteter. Samverkan bidrar till att stimulera näringslivets kompetensförsörjningsarbete och till att utbildningar på flera nivåer tydligare matchas mot arbetsmarknadens behov. GR står bland annat för processledning och administration av kompetensrådens arbete.

Den nya avsiktsförklaringen har stärkt, fördjupat och förtydligat syftet och målet med samarbetet, inte minst vad gäller vikten av omställningsinsatser för anställda.

– Det här är en unik sammansättning av aktörer som leds av arbetsmarknadens partner, Svenskt Näringsliv och LO, där vi strategiskt identifierar och synliggör behov och efterfrågan och de insatser som görs inom kompetensförsörjning, säger Johanna Redelius, enhetschef på GR.

Samverkan ger bättre förutsättningar att lyckas

Engagemanget för att stärka samverkan är stort hos alla deltagande parter. Ansvarsområdena skiljer sig åt – men alla är eniga om vikten av att kompetensförsörjningen hålls högt på agendan.

– Vår samverkan kring kompetensfrågorna är oerhört viktig. Bristen på arbetskraft kombinerat med stora omställningar hos företagen gör att vi måste vara snabbfotade och lyhörda mot marknaden, säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Bengt Forsling, distriktschef för LO i Västsverige instämmer:

– Avsiktsförklaringen är betydelsefull för det fortsatta engagemanget och delaktigheten i vår unika samverkan kring de viktiga kompetensfrågorna.

En styrka med avsiktsförklaringen är också att varje organisation har fått möjlighet att definiera och beskriva vad de själva bidrar med in i nätverken. På listan finns allt från statistik, analys och rapporter till utvecklandet av kontaktytor och spridandet av insatser. Det synliggör ansvarsfördelningen och visar på styrkorna hos varje enskild organisation som alla gemensamt sedan kan dra nytta av.

– Genom samarbetet blir det enklare för arbetsgivare att få tag på rätt kompetens och hitta kompetensutvecklingsinsatser för sina medarbetare samt kvalitativ samverkan med både skola och utbildning På så vis kan de vara väl förberedda inför de stora förändringar som sker på arbetsmarknaden, med tanke på globaliseringen, digitaliseringen och klimatomställningen. Samverkan ger oss bättre förutsättningar att lyckas, säger Johanna Redelius.

Uppdaterad