Nyhet

Hur har pandemin påverkat vuxenutbildningen?

Elever som läser utbildningar inom regionalt yrkesvux får under och efter sina studier besvara frågor i en effektstudie. Slutsatser från denna sammanställs årligen i en kvalitetsuppföljningsrapport. Rapporten för 2020 har färdigställts med flera intressanta slutsatser.

Pandemins effekter syns bland annat i form av ett ökat intresse för våra utbildningar.

I år är det inte så överraskande covid-19 som genomsyrar slutsatserna i rapporten. Undersökningen bygger på data från 2016–2020 och sett över hela denna tid är de generella trenderna att yrkesvuxutbildningarna har god effekt och får goda omdömen av eleverna. Andelen som arbetar efter studier är 19 procentenheter högre än före man gått en utbildning. Två tredjedelar arbetar eller studerar inom det de utbildat sig till. Därtill syns generella trender att utbildningarna leder till byte av jobb, nya arbetsuppgifter eller förbättrade arbetsvillkor, dvs. att man tar sig in på arbetsmarknaden eller på olika sätt stärker sin ställning på densamma. Detta tycks känneteckna yrkesutbildningar med språkstöd i extra stor utsträckning.

2020 har emellertid sett ett brott i dessa utvecklingslinjer. Skillnaden i andelen som har arbete före och efter studier har minskat. Vad gäller yrkesvux är denna skillnad närmast obefintlig. När det kommer till yrkesvux med språkstöd och lärlingsutbildningar kvarstår en skillnad, men den har minskat jämfört med tidigare år. Andelen som säger att de söker arbete har också ökat, då var fjärde elev anger att de är arbetssökande.

En viktig resurs för att motverka effekterna av pandemin

Eleverna beskriver också i större utsträckning än tidigare att de går tillbaka till samma arbetsplats som före utbildningen och färre personer anger att de fått nya arbetsuppgifter eller förbättrade arbetsvillkor. Det är alltså tydligt att pandemin påverkar arbetsmarknaden och därmed möjligheterna att få arbete eller utvecklas på arbetsmarknaden för eleverna som gått yrkesutbildningar. Det finns därför ingen anledning att misstänka att det skulle vara en försämrad kvalitet på utbildningarna som skapat dessa trendbrott, men det står samtidigt klart att regionalt yrkesvux kommer vara en viktig resurs för att motverka de framtida och långsiktiga effekterna av pandemin.

Ökat intresse för utbildningarna

Pandemins effekter syns också i form av ett ökat intresse för våra utbildningar. De regionala yrkesutbildningarna som startar i april har lockat många sökande och har ett högre söktryck än vi sett tidigare. Vi har fått in cirka 2400 ansökningar till 28 olika utbildningar som startar i april 2021 med 7 eller fler sökande per plats. Detta kan jämföras med cirka 300 ansökningar till två utbildningar i april 2020 och cirka 1000 ansökningar till 10 utbildningar i april 2019. Även i augusti väntar en stor start. Då planeras för drygt 1200 platser på omkring 80 olika utbildningar.

Ta del av kvalitetsuppföljningsrapporten

Uppdaterad