Nyhet

Kommunernas viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet

GR har under hösten 2022 arrangerat två temadagar som belyser trygghetsfrågor och kommunens roll i det brottsförebyggande arbetet. 

Osäkerheten och otryggheten har ökat i samhället utifrån de senaste årens händelser med pandemin och ett höjt säkerhetspolitiskt läge, både i Europa och på hemmaplan. Parallella samhällsstrukturer utgör ett allvarligt samhällsproblem och välfärdsbrotten ökar, vilket i sin tur innebär ett hot mot demokratin.

Som ett sätt att bidra till kommunernas brottsförebyggande arbete har GR under hösten, på uppdrag av medlemskommunernas kommunchefer, arrangerat två temadagar som belyser trygghetsfrågor och kommunens roll i det brottsförebyggande arbetet.

En fråga som förenar och kräver samverkan

Frågan förenar och de strategiska chefsnätverken är enade om att ett intensivt och gemensamt arbete behövs för att skapa ett tryggt samhälle. I ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete behöver kommunens samtliga verksamheter samverka och på olika sätt bidra. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt har regeringen i proposition föreslagit att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag.

– Att bidra till att ge medlemskommunerna stöd i deras nya tydligare uppdrag inom brottsförebyggande arbete känns oerhört viktigt i det läge som samhället befinner sig i, säger Gitte Caous, förbundsdirektör på GR.

Kommunernas brottsförebyggande arbete och möjliga insatser

I oktober genomfördes den första temadagen som hade fokus på kommunernas brottsförebyggande arbete och möjliga insatser för att skapa en ökad trygghet för kommunens invånare oavsett vilken ålder man är i. Vid denna temadag deltog Sveriges kommuner och regioner (SKR) med fokus på hur man aktivt kan arbeta för att förebygga och motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan. Därefter presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) forskning som belyser olika aspekter av det brottsförebyggande arbetet. De berättade även om ett metodstöd för att agera mot brott med koppling till kring parallella samhällsstrukturer. Även Länsstyrelsen, som har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet, medverkade under dagen.

SKR: Partnerskap i samordning

Temadagen i december fokuserade på barn och unga och viktiga aspekter på arbetet i syfte att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Eftermiddagen inleddes med att Jonatan Alamo Block, sektionschef avdelningen för ekonomi och styrning på SKR, berättade om erfarenheter från arbetet med partnerskap i samordning av SKR för att förhindra att barn och unga begår brott. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans, inom kommunen och gemensamt med andra parter såsom polis och föreningslivet.

Carin Götblad och Jonas Trolle

Carin Götblad, polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen (NOA), berättade om polisens erfarenheter och tryckte på vikten av samverkan och av att vidta åtgärder så fort det finns signaler på att en ung person riskerar att dras in i kriminalitet. Jonas Trolle, särskild utredare och chef för center mot våldsbejakande extremism (CVE), presenterade den pågående utredningen kring hur säkerheten i skolan kan förbättras och berörde aspekter kring bland annat samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, familjer och civilsamhället.

Trygghetsfrågor och kommunernas brottsförebyggande arbete har också varit i fokus på temadagar med GR:s förbundsstyrelse, både 2021 och 2022.

Kontakt

Uppdaterad