Nyhet

Minskad sjukfrånvaro i Göteborgsregionen – och ökad personalomsättning

Det visar helårsrapporten Nyckeltal Personalhälsa 2021 som förutom statistik innehåller flera goda exempel på hur kommunerna i Göteborgsregionen arbetar för att förbättra personalhälsan.

Nyckeltal-personalhälsa-sjukfrånvaro-personalomsättning

I Göteborgsregionens kommuner var sjukfrånvaron under 2021 lägre än 2020 i alla kommuner utom Lilla Edet. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än 2019. För GR-kollektivet utgjorde den under 2021 sammantaget 8,5 procent av ordinarie arbetstid, mot 9,3 procent 2020.

Sjukfrånvaron har gått ned även i riket som helhet. Den minskande smittspridningen av covid-19 är en generell förklaring till utvecklingen. I Göteborgsregionen avviker Kungsbacka tydligast från övriga kommuner med lägst sjukfrånvaro under 2021: 7,3 procent av ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron var högst i Lilla Edet, 9,2 procent.

Insatser mot sjukfrånvaron

Elisabet Malmberg, personalstrateg i Lilla Edets kommun, berättar hur de har påbörjat flera insatser för att hindra utvecklingen med den ökande sjukfrånvaron:

– I verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete görs olika saker för att skapa trivsel och engagemang hos våra medarbetare och för att de ska ha en sund arbetsmiljö. Vi har arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Vi använder medarbetarundersökningar och pulsmätningar till grund för att utveckla arbetsmiljön. Våra personalstrateger får utbildning i riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar. Vi har också riktade åtgärder med workshops för chefer för att stärka arbetet med rehabilitering och tidiga insatser.

Sjukfrånvaron har minskat i de flesta personalgrupper som täcks av kartläggningen. Mest har den minskat bland undersköterskor och socialsekreterare.

Med den minskande sjukfrånvaron har samtidigt den del av sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaro ökat igen, men den är fortfarande mindre än år 2019.

Jerker Gussmo, HR-chef i Alingsås kommun, betonar behovet av det förebyggande arbetet för att motverka den korta sjukfrånvaron:

– Vi ser fortsatt en tydlig koppling till covid-19 i den relativt omfattande upprepade sjukfrånvaron. En förklaring är de skärpta förhållningsregler som införts på arbetsplatserna i kombination med beslut om tillfälliga ersättningar från Försäkringskassan. Vi behöver fortsätta att arbeta med tidiga insatser för att motverka den korta och upprepade sjukfrånvaron.

Personalomsättningen ökar

Personalomsättningen har generellt ökat under 2021. Av de tillsvidareanställda i någon av Göteborgsregionens kommuner var det 9,5 procent som avslutade sin tjänst i kommunen under 2021. Här utgör 2,1 procent pensionsavgångar – denna andel 2021 är den största sedan 2017. Resterande 7,4 procent avslutade sin tjänst i kommunen av andra skäl.

En minskande andel externa avgångar gäller för alla kommuner utom Härryda och Kungälv. Under 2021 var avgångarna vanligast i Ale och Tjörn.

Om rapporten

Initiativet till rapporten kommer från GR:s HR-chefsnätverk. Förhoppningen är att denna och tidigare rapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Utöver helårsrapporten tas det även fram kortare tertialrapporter – den första tertialrapporten för 2022 kommer att publiceras i juni.

Här hittar du rapporten och mer information om arbetet med nyckeltal personalhälsa i Göteborgsregionen:

Nyckeltal personalhälsa

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Uppdaterad