Nyhet

Vill ni i er kommun genomföra ungdomsundersökningen LUPP 2023?

Ungdomsundersökningen LUPP tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Det gör att den är relevant tvärs över kommunens olika verksamheter. I Göteborgsregionen finns goda erfarenheter av att samarbeta regionalt kring undersökningen.

Resultatet från LUPP kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande.

LUPP – en nationell ungdomsundersökning

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats. (MUCF).

Fördelarna med ett regionalt samarbete kring LUPP

Erfarenheten i Göteborgsregionen är att det finns flera goda skäl att samarbeta regionalt när undersökningen genomförs:

  • Berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner: från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
  • Bättre möjligheter att nå gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
  • En gemensamt finansierad kvalitetssäkring genom FoU-stöd under hela processen
  • Direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
  • Möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
  • En regional struktur och planering i förhållande till andra enkäter
  • En regional dialogpart med LUPP-ansvariga myndigheten MUCF.

Ett regelbundet regionalt samarbete kring LUPP ger möjligheter att följa situationen för och åsikterna hos regionens ungdomar över tid.

Rapporter från tidigare LUPP-undersökningar

Den regionala analysrapporten baserad på nio GR-kommuners resultat från LUPP 2020 kan du ladda ned via länken nedan – liksom lokala LUPP-rapporter från de kommuner i Göteborgsregionen som genomfört LUPP tidigare. I dessa rapporter hittar du flera tidserier rörande ungas livssituation.

Rapporter och annan information om LUPP

Underlag för dialog

Resultaten från LUPP kan med fördel användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och dess tjänstemän och politiker. Ett exempel är ”påverkanstorg” där ungdomar och politiker träffas för dialog. Under åren har flera kommuner arrangerat lokala påverkanstorg som helt eller delvis har utgått från resultat och teman från LUPP.

Hösten 2019 arrangerade GR ett regionalt påverkanstorg Pdf, 4 MB.

Exempel från Kungsbacka och Lilla Edet

Nyttan av LUPP kan se olika ut i olika kommuner, och hur man arbetar med resultaten och kunskapsunderlagen varierar. Genom åren har LUPP på olika sätt inneburit demokratiarbete i praktiken genom att fungera som ett verktyg för dialog med ungdomar. I den här artikeln återges exempel från Kungsbacka och Lilla Edet:

Så tycker ungdomarna – men vad händer sen?

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad