Projekt avslutat

K2020 – Framtidens kollektivtrafik

K2020 är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet som gjordes i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik, dåvarande Vägverket och Banverket (båda ingår numera i Trafikverket) samt Göteborgsregionen.

Syfte och mål

K2020 skapar en gemensam målbild som ska ligga till grund för planering och beslut i respektive organisation.

Finansiär

Projektet finansieras av de deltagande parterna.

Fördjupning

Utredningsarbetet leddes av en utsedd styrgrupp som i januari 2003 startade med förberedande studier och programarbete. Samma år etablerades en modell för att analysera dagens trafiksituation.

I och med antagandet av det politiska mål och strategidokument ”Uthållig tillväxt”, 2005 etablerades även Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse som ledningsgrupp för K2020.

I fyra år gjordes en grundlig genomlysning av kollektivtrafiken och dess potential i Göteborgsregionen. Huvudfokus var stadstrafiken i tätortsområdet Göteborg, Mölndal och Partille.

Arbetet omfattar också struktur och resande i Göteborgs lokala arbetsmarknadsområde, vilket i princip innebär området med en timmes pendlingsavstånd till Göteborg. Viktiga utgångspunkter är dels visionen för utveckling av Västra Götaland, "det goda livet", dels den långsiktiga strukturen för den regionala tågtrafiken. Minst lika viktiga är de av GRs förbundsstyrelse antagna målen och strategierna för uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Resultat

Projektet resulterade i Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen som antogs av Göteborgsregionens förbundsstyrelse i september 2007. Programmets målsättning är att kollektivtrafiken 2025 ska ha minst 40 procent av resandeandelen i Göteborgsregionen. Programmet utgör en av överenskommelserna inom Uthållig tillväxt.

Målet för kollektivtrafikprogrammet är att den förväntade trendökning av trafiken inte sker med ökad biltrafik utan med överflyttning till kollektivtrafik.

Inom ramen för K2020 publicerades också ett antal rapporter bland annat om knutpunkter, att skapa en marknad för kollektivtrafik, incitament för ökat resande, pendelparkeringar med mera.

Att skapa en marknad för K2020, 2009 Pdf, 1 MB.
Att skapa en marknad, kortversion, 2009
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen - folder, 2008 Pdf, 401 kB.
Public transport development program for the Göteborg Region, 2008 Pdf, 385 kB.
Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter, 2008 Pdf, 5 MB.
7 Incitament för ökat kollektivtrafikresande i Göteborgsregionen, 2008 Pdf, 733 kB.
Attraktiva pendelparkeringar, 2008 Pdf, 2 MB.
K2020 Lokalt underlagsrapport, 2008 Pdf, 10 MB.
Centrum underlagsrapport, 2008 Pdf, 10 MB.
Översikt finansieringsmöjligheter K2020, 2008 Pdf, 867 kB.
En långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen - folder, 2008 Pdf, 449 kB.
A long term strategy for public transport in the Göteborg region, 2008 Pdf, 475 kB.
Kollektivtrafikens finansiering, 2007 Pdf, 592 kB.
Tågtrafik och järnvägsinvesteringar, 2007 Pdf, 111 kB.
Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen, 2007 Pdf, 2 MB.
Förutsättningar för ökat resande, 2007 Pdf, 1 MB.
Ideala bytpunkter, 2007
Pilotprojekt, 2007 Pdf, 3 MB.
Förslag till målbild, 2005 Pdf, 1017 kB.
Analys av alternativa strukturer, 2004 Pdf, 637 kB.
Nulägesanalys, 2004 Pdf, 265 kB.

Kontakt

I korthet

Pågick

2003 - 2009

GR:s roll

Projektägare från 2005-2009, projektledare i ledningsgruppen, delprojektledare inom arbetsgrupp infrastruktur, Prorjektledare för K2020 Lokalt

Medverkande

GR, Vägverket, Banverket, Västra Götalandsregionen

Medlemskommuner: Genom GR:s förbundsstyrelse

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

 

Uppdaterad