Projekt avslutat

Nya Grannar

Nya GRannar var ett projekt som vände sig till personal inom kommunernas verksamheter för nyanlända barn och unga. Tanken var att stärka kommunernas mottagande, bemötande och omsorg om ensamkommande barn och ungdomar.

Syfte och mål

Syftet med Nya Grannar var att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden (för ensamkommande), skola och socialtjänst.

Målsättningen var att genom kompetensutveckling och samverkan stärka medarbetarnas och kommunernas förmåga till ett välfungerande mottagande, ett gott bemötande av och god omsorg om de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Antalet ensamkommande barn och unga som sökte sig till Sverige ökade kraftigt under åren före projektet och 2015 kom drygt 36 000 till Sverige. Under projekttiden minskade återigen antalet ensamkommande (och nya asylsökande generellt) som kom till Sverige. Under 2017/2018 kom årligen drygt 1000 nya ensamkommande till Sverige. För ett gott mottagande krävs att personalen har rätt kompetens samt att kommunens samverkansstrukturer fungerar. Vidare är en lyckad skolgång en viktig framgång för integreringen i samhället.

Från början riktade sig projekt Nya GRannar enbart till personal som mötte ensamkommande barn/unga men målgruppen utvidgades under projekttiden till personal som mötte nyanlända barn/unga oavsett om de var ensamkommande eller kom med sina familjer.

Metod

Kompetensutvecklingen skedde genom workshoppar och föreläsningar. En del av dessa kommer nu efter projekttiden att ingå i Göteborgsregionens ordinarie utbildningsutbud.

Vid sidan av detta hade varje kommun en lokal pilotverkstad där man testade och utvecklade rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst och boenden i arbetet med nyanlända barn och unga. Det konkreta arbetet i pilotverkstäderna såg olika ut eftersom kommunerna hade möjlighet att välja egna områden att utveckla.

Jämställdhet och tillgänglighet

I ESF-finansierade projekt ska ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv genomsyra projek­tets alla delar. Inom Nya Grannar genomfördes dels lokala workshops på detta tema i medverkande kommuner. Det togs även fram en handledning för projektägare som vill arbeta utifrån perspektiven samt en kartläggning av hur arbetet med frågorna ser ut på lokal nivå.

Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt

Kartläggning: Mångfald i arbetet med ensamkommande barn och unga

Resultat

Fler än 1700 personer i de deltagande kommunerna fick kompetensutveckling genom Nya Grannar.

Utvärdering och forskarstöd

Projektet utvärderas av företaget Public Partner som följde projektet under hela perioden. Forskarstöd var också knutet till projektet genom Live Stretmo (Göteborgs universitet, GU).

Public Partners slututvärderingsrapport

Vad kan vi lära av projekt Nya Grannar?

Projektledningens slutrapport beskriver projektet i sin helhet och innehåller tips till er som ska genomföra liknande projekt.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Pågick

1 april 2016 – 31 december 2018

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Uppdaterad