Projekt avslutat

På rätt plats

I projektet På rätt plats matchades arbetsgivare i behov av kompetens inom samhällsbyggnad med nyanlända samhällsbyggare. Projektet resulterade i 14 anställningar.

Syfte och mål

Utifrån lärdomar från pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer ska projektet utveckla, skala upp och bredda insatserna inom kompetensförsörjningen samt koppla kompetensförsörjningsmodellen till kommunernas bostadsförsörjningsansvar och kommunernas roll som markägare och upphandlare av entreprenader.

Finansiär

Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fördjupning

I projektet På rätt plats, som pågick under 2016–2017 har Göteborgsregionen (GR) utvecklat och breddat kompetensmatchningsmodellen som arbetades fram i pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer.

I projektet deltog 15 praktikanter varav nio fick en anställning. Övriga praktikanter gick vidare i någon annan sysselsättning (utbildning eller fortsatt praktik). Utöver dessa anställningar blev två kandidater erbjudna jobb istället för praktik innan praktikprogrammet startade. Ytterligare två kandidater blev erbjudna anställning efter projektets sista nätverksträff.

Uppföljningen av projektet visar bland annat att praktik är ett effektivt sätt att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Projektet har också synliggjort att arbetsgivarnas möjlighet till introduktion och handledning är väldigt viktig. Arbetsplatser med störst rekryteringsbehov har minst utrymme för handledningstid och introduktion och har därmed svårast att ta emot praktikanter.

Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer

I projektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer matchades GR:s medlemskommuners kompetensbehov med nyanlända ingenjörer. Projektet resulterade i sju anställningar.

Under 2015–2016 prövade GR kompetensmatchningsmodellen i ett pilotprojekt. Bakgrunden till projektet var stora rekryteringsbehov av VA-ingenjörer (vatten- och avlopp). I projektet deltog de åtta kommunerna Ale, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Tjörn samt det regionala bolaget Gryaab.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Göteborg stad arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Hermods, Sveriges ingenjörer, Sveriges byggindustrier, Korta vägen med flera.

Uppföljningen av projektet visade att GR genom modellens konstruktion undanröjde hinder i form av krav på validerade betyg/examina, språkkunskaper samt uppehållstillstånd. Det regionala perspektivet omsattes i praktiken genom att Göteborgsregionen fungerade som en regional arbetsmarknad där matchningen mellan arbetsplatsens behov och de nyanlända ingenjörernas kompetens var utgångspunkten snarare än deras boendekommun. Praktikanter, handledare och chefer förmedlar i huvudsak positiva erfarenheter av sin medverkan i projektet. Sju av elva praktikanter fick en anställning, vilket samtidigt innebar att arbetsplatserna lyckades rekrytera värdefull kompetens.

Resultat

På rätt plats? Uppföljning av praktikanternas erfarenheter av att delta i kompetensmatchningsprojektet

Kompetensförsörjning på sikt – men vem tar ansvar för vägen dit? En utvärdering av Kompetensmatchningsmodellen ur arbetsgivarnas perspektiv Pdf, 3 MB.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

I korthet

Pågick

1 augusti 2016 – 30 september 2017

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Arbetsgivare: Aarsleff, Fastighetskontoret i Göteborg stad, Gryaab, Göteborg stad kretslopp och vatten, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Älvstranden Utveckling och WSP

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Campus Mölndal, Sveriges ingenjörer, Sveriges byggindustrier, mentorsprogrammen Öppet Hus, Vägvisaren och Mitt livs chans med flera.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Utbildning och kompetensförsörjning
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad