Projekt pågående

Yrkesresan – kompetensprogram för social barn- och ungdomsvård

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. Göteborgsregionen (GR) har tagit fram programmet på uppdrag av kommunerna, för att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten.

Syfte och mål

Det är svårt både som ny och erfaren socialsekreterare att överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Yrkesresan paketerar relevant kunskap från olika aktörer och presenterar dem på Yrkesresans webbplats Länk till annan webbplats..

Webbplatsen har tagits fram av GR, och har en tilltalande grafik med resan som tema. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Olika nivåer

Användaren lotsas runt på webbplatsen med hjälp av grafiken. Resan inleds med tre olika resväskor, som motsvarar tre faser i yrkesutvecklingen:

  • Ny: 0-2 år i yrket
  • Van: 2-5 år i yrket
  • Erfaren: mer än 5 år i yrket

När en resväska öppnas visas en resväg med olika hållplatser som motsvarar kurser. Kurserna har utformats i samråd med kommunerna och det finns kunskapsmål för varje kurs. Målen stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Symbolbild på resväskor utanför stationshus

Finansiär

Projektet finansieras av de deltagande kommunerna.

Fördjupning

Varje kurs består av tre delar

Alla kursmoment delas upp i tre delar:

  • Förberedelser: Digital checklista med uppgifter som användaren ska göra. Här finns till exempel föreskrifter, handböcker, webbutbildningar, podcasts och egenproducerade filmer. Varje uppgift är knuten till kunskapsmål, motiveras för användaren och är tydligt tidsatt.
  • Kursdagar: Deltagare från olika kommuner samlas till fysisk eller digital föreläsning varvat med grupparbeten och reflektioner. Kursledarna kommer från kommunerna, har lång erfarenhet och fungerar som förebilder för att inspirera till att stanna i yrket.
  • Efterarbete: Fördjupningsuppgifter i form av en digital checklista.

Stationen för arbetsledare och chefer

Yrkesresan ger även stöd för arbetsledare och chefer. Detta finns samlat i stationshuset på webbplatsen. Där kan arbetsledare och chefer följa sina medarbetares kompetensutveckling, ladda ner material att använda i arbetsgruppen eller anmäla sig till kurser som är framtagna särskilt för dem.

Resultat

Gensvaret på Yrkesresan har varit mycket positivt. Socialsekreterarna har lyft fram att Yrkesresan har en genomtänkt struktur, relevant innehåll, tilltalande grafisk form och att kursledarna ger hopp om framtiden i yrket. Arbetsledare och chefer lyfter särskilt fram att Yrkesresan ger dem avlastning i introduktionen av nya socialsekreterare, som de upplever kommer snabbare in i arbetsuppgifterna.

På grund av det stora intresset sprids Yrkesresan nu över hela landet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har erbjudit landets alla kommuner att delta, och mer än 85 procent har tackat ja. Totalt planeras för fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021–2027.

Läs mer om den nationella satsningen på Yrkesresan på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Cristina Dahlberg är nationell projektledare för Yrkesresan Barn och unga och Åsa Fritzson är regional projektledare Yrkesresan Barn och unga.

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

I fokus

I korthet

Pågår

Våren 2017 till hösten 2027

GR:s roll

Initiativtagare och projektägare

Medverkande

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund samt tre kommuner i Halland.

Från och med hösten 2021 kommer närmare 250 kommuner i hela landet att ingå.

Den nationella Yrkesresan leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10: Minskad ojämlikhet

Uppdaterad