Projekt avslutat

GR Samsyv – Allas ansvar 

ESF-projektet GR Samsyv fokuserade på att utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Deltagande pilotkommuner rustades utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder med utgångspunkt i skolans styrdokument. Pilotkommunerna som deltog var Härryda, Stenungsund och Partille.

Syfte och mål

Syfte

Projektet syftade till att tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den strategiska kompetensförsörjningen.

Mål

  • En ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande
  • Att genomsyra projektets arbete utifrån respektive kommuns lokala behov och förutsättningar.
  • Tillsammans med berörda arbetsgrupper med olika yrkesroller i kommunerna utveckla kommunala planer för studie- och yrkesvägledning.
  • Att tydliggöra ansvaret för olika professioners som arbetar med studie- och yrkesvägledning i deltagande kommuner
  • Att implementera planerna för respektive kommun
  • En generell modell för hur en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning utvecklas och implementeras.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Bakgrund

Ansvaret för elevernas studie- och yrkesvägledning vilar på såväl huvudman, rektor, lärare som studie- och yrkesvägledare. Trots detta visar undersökningar på att ansvaret i flera fall skjuts över till den enskilda studie- och yrkesvägledaren.

Om projektet

GR Samsyv bidrog till att utveckla modeller, metoder och strukturer som bidrar till att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar.

Särskilt fokus riktades mot att uppfylla styrdokumentens krav på att motverka att barn och ungas val begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionshinder. Ett normkritiskt förhållningssätt präglade alla delar av projektet. Detta ska leda till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning i kommunen.

Inom ramen för projektet har de tre pilotkommunerna Härryda, Stenungsund och Partille stöttats i arbetet med att ta fram huvudmannaplaner för den vida studie- och yrkesvägledningen.

Resultat

I samtliga tre pilotkommuner finns det vid projektets slut framtagna huvudmannaplaner som utgår ifrån kommunens behov och förutsättningar. Genom att de tre pilotkommunerna följer upp arbetet med den vida studie- och yrkesvägledning via det systematiska kvalitetsarbetet finns goda chanser till att arbetet lever vidare efter projektets slut.

I samtliga tre pilotkommuner finns planer för hur arbetet ska prioriteras genom att frågan kommer att tas upp under ledningsmöten och andra dialoger på chefsnivå. På regional nivå har frågor kopplat till den vida studie- och yrkesvägledningen förts in i den regionalgemensamma elevenkät som genomförs vartannat år. Resultatet av denna blir ett stöd för Göteborgsregionens 13 medlemskommuner och bidrar ytterligare till att frågan följs upp och sätts på agendan.

En generell modell i form av ett digitalt stöd har tagits fram och presenteras på www.framtidsval.se Länk till annan webbplats.. Stödet är till för de som står i fas att ta fram en huvudmannaplan. Den digitala guiden innehåller fyra olika avsnitt; kartläggning, framtagande, implementering och systematiskt kvalitetsarbete. Innehållet i guiden utgår helt från de kunskaper och erfarenheter som inhämtats genom projektet GR Samsyv – allas ansvar.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 september 2017 – 31 augusti 2019

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Härryda Kommun, Partille Kommun, Stenungsunds Kommun

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 5. Jämställdhet
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Digitalt stöd som togs fram inom ramen för projektet

Framtidsval – så tar ni fram en huvudmannaplan för stuide- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Uppdaterad