Projekt avslutat

Social innovation i samhällsplanering

Människors tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner behöver bli mer jämlik. En verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering är ett konkret resultatet av ett utvecklingsprojekt för att minska boendesegregation och främja social hållbarhet.

Syfte och mål

Att stärka social sammanhållning och minska boendesegregationen i Göteborgsregionen och att öka tillgängligheten till den regionala bostadsmarknaden. I projektets innovationslabb har fem kommuner utvecklat och testa metoder som kan användas i samhällsplaneringen för att nå de målen.

Finansiär

Projektet finansierades av Vinnova samt de deltagande kommunerna.

Fördjupning

En viktig utgångspunkt är GR:s definition av social hållbarhet som jämlik tillgång till följande: välfungerande boende- och livsmiljöer, rekreation (natur, fritid och kultur) samt service och kollektivtrafik.

Samhällsplanering är helt avgörande för att uppnå social hållbara utvecklingsprocesser som bidrar till att uppfylla de ambitionerna. En grundläggande förutsättning för social hållbarhet är att skapa tillit och social sammanhållning genom delaktighet, tillgång till mötesplatser och skapandet av sammanlänkande stråk.

Verktygslåda

Projektet skapade en Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering. Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla metoder som kan anpassas och användas av kommuner i hela regionen, men även utanför. Målet är att verktygslådan, som till stora delar bygger på innovationslabb i de medverkande kommunerna, ska bidra till att stärka sociala aspekter i planeringsprocesser.

Resultat

2019 publicerades projektets slutrapport Att genomföra kommunala och regionala innovationsresor och delrapporten Förslag på indikatorer för socialt hållbar samhällsplanering Pdf, 541 kB.. Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering visar resultat från kommunernas arbete innovationslabbet liksom en samling metoder att använda i medskapande innovationsprocesser.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

Aktuellt

Arbete pågår för att möjliggöra en fortsättning på projektet.

I korthet

Pågick

1 december 2017 – 30 november 2019

GR:s roll

Projektledare, projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund

Övriga aktörer: RISE Research Institutes of Sweden

Referensgrupp: Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret i Göteborgs stad, Älvstranden Utveckling, Alingsåshem

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad