Projekt avslutat

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Projektet tog fram planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Med samskapande metoder och utgångspunkt i dagens markanvändning, näringslivssammansättning och tillgänglighet för näringslivet, identifierade offentliga och privata aktörer gemensamma regionala bilder av potentialen för framtida etableringar i stråket.

Syfte och mål

Projektet hade två huvudsyften:

  • Ta fram ett planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket.
  • Skapa en regional arena bestående av både offentlig och privat sektor som fortsätter att utbyta erfarenheter om tillväxtskapande samhällsplanering efter projektets slut.

Projektet hade följande mätbara projektmål:

  • En nulägesbild av markanvändning, näringslivssammansättning och tillgänglighet för näringslivet (av gods- och persontransporter) i stråket Göteborg-Borås.
  • En ny dialogmetod för att gemensamt (offentliga och privata aktörer) ta fram potentialstudier.
  • En potentialstudie inkl. trendanalys som behandlar önskad näringslivsutveckling utifrån nulägesbilden av stråket Göteborg-Borås.

Finansiär

Projektet finansierades till 50 procent av Tillväxtverket och till 50 procent gemensamt av organisationerna i samarbetet för Stråket Göteborg-Borås: Bollebygds kommun, Borås stad, Göteborgs stad, Göteborgsregionen (GR), Härryda kommun, Marks kommun, Mölndals stad, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

Logotyp Tillväxtverket finansiering

Fördjupning

Genom projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås har näringsliv och offentlig sektor mötts i en samskapande process för att tillsammans hitta styrkor, utmaningar och möjligheter för näringslivets utveckling i ett brett samhällsperspektiv, med utblick mot ca år 2050.

Projektet kan konstatera att offentliga och privata aktörer i grunden har samma bild av nuläget och potentialen i stråket. Det finns en bred enighet om var brister och utmaningar finns och många idéer om hur vi kan möta dem. Projektet pekar ut potentialer för näringslivets utveckling och identifierar ett antal möjliga vägar för att realisera tillväxt och hållbar samhällsutveckling.

Bilden av utmaningar

Effektivare transportmöjligheter på framförallt järnväg med goda möjligheter till omlastning respektive omstigning mellan lång- och kortväga transporter är nyckeln till mer hållbara alternativ för både gods- och persontransporter. Genom att möjliggöra hållbara och klimatsmarta transportalternativ tryggas också företagens egna investeringar och utvecklingsplaner i riktning mot en långsiktigt hållbar näringslivsstruktur i stråket. För att skapa dessa förutsättningar krävs tydliga beslut som är beroende av en enad hållning inom hela Västsverige.

Projektet bidrar med en fördjupad bild av utmaningar, möjligheter och ett antal initiativ för att stärka stråket Göteborg-Borås. Det är en del av en större process som handlar om att utveckla ett livskraftigt näringsliv och ett gott liv.

Resultat

Projektet visar att en mer samordnad samhällsplanering kan bidra till en spelplan som förbättrar näringslivets utveckling, kompetensförsörjning, innovationskraft och löpande verksamhet.

Projektet resulterade i en potentialbild för hållbar näringslivsutveckling till cirka år 2050. Allt material inklusive kartor finns samlade i projektets slutrapport som finns i både kort och lång version.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 juli 2018 till 31 augusti 2020

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Bollebygds kommun, Borås stad, Göteborgs stad, Härryda kommun, Marks kommun, Mölndals stad, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket, Länsstyrelsen, Företag och näringslivsorganisationer i stråket Göteborg-Borås.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål: 13 Bekämpa klimatförändringarna

Uppdaterad