Projekt avslutat

Projekt – Cykelplan för Göteborgsregionen

För att nå klimatmålet om e fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030 så krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler resor till cykel är en viktig del i den omställningen. Göteborgsregionen tar i detta projekt ett regionalt grepp om planeringen för cykelinfrastruktur genom framtagandet av en cykelplan.

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa organisatoriska förutsättningar för en effektiv och långsiktigt fungerande utbyggnad av cykelbanor mellan Göteborgsregionens (GR) tätorter. Målet var en politiskt behandlad cykelplan.

Finansiär

Projektet finansierades Energimyndigheten.

Energimyndigheten

Fördjupning

Före projektet genomfördes en översiktlig inventering av Göteborgsregionens större cykelleder. Inventeringen visade på tydliga behov av investeringar av vägnätet för cykel. För att åstadkomma detta krävs koordinering av kommuner och övriga väghållare. GR har inom projektet samlat relevanta aktörer för att besluta om vision och mål för det regionala cyklandet, en utbyggnadsplan för regionala cykelstråk med fokus på arbetspendling mellan och inom regionens tätorter. Projektet har dessutom producerat en noggrann inventering av det högst prioriterade stomcykelstråket, innehållande dokumentation, och åtgärdsbeskrivning för att uppnå regional standard av infrastrukturen .

Resultat

Cykelplan för Göteborgsregionen antogs i september 2020 och innehåller mål och utvecklingsprinciper, utpekade och stomcykelstråk med inbördes prioritering och en utformningsstandard för infrastruktur. Till planen hör också en bilaga, Utformningsstandard för stomcykelstråk.

Kontakt

Cecilia Kvist

Regionplanerare transportinfrastruktur

031-335 53 92

I korthet

Pågår

1 november 2018 – 31 december 2020

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

Övriga aktörer: Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen