Projekt avslutat

InVux

Projektet InVux har verkat för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. I projektet deltog kommuner som arbetat med personer i åldrarna 15–24 och som riskerat att inte etablera sig på arbetsmarknaden. Här kan du läsa mer om projektets insatser.

Syfte och mål

InVux syftade till att få fler unga, oavsett behov eller förutsättningar, att på sikt etablera sig på arbetsmarknaden och därmed i samhället. Detta genom att skapa en mer tillgänglig samhällsorganisation präglad av tvärsektoriell samverkan med individen i centrum.

Projektet som helhet och deltagande kommuner har arbetat för att uppnå följande gemensamma mål:

  • Kommunerna ska nyttja insatser för målgruppen mer ändamålsenligt och systematiskt
  • Kommunerna ska erbjuda målgruppen insatser som i större utsträckning utgår från deras behov
  • Målgruppen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Fördjupning

Fokus har legat på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller:

Lokala delprojekt

Kommunerna arbetade i lokala delprojekt som dels utgick en kartläggning av målgruppens förutsättningar samt behov och dels av berörda verksamheters förmåga att möta dessa behov. Verksamheter som överlag var framträdande i de lokala delprojekten är introduktionsprogram på gymnasiet, vuxenutbildning, kommunalt aktivitetsansvar och arbetsmarknadsenheter.

Svårt att komma in på arbetsmarknaden för vissa grupper

Ungdomsarbetslösheten är idag generellt låg i Sverige och i Göteborgsregionen. Trots det finns vissa grupper av unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. Det handlar bland annat om personer som saknar gymnasieexamen eller som är nyanlända i Sverige.

Individens behov i centrum

För att alla unga, oavsett bakgrund, ska få bättre möjlighet till utbildning och arbete behöver samhällsorganisationen bli mer tillgänglig, flexibel och sätta individens behov i centrum. För att uppnå det krävs att samhällets olika aktörer samverkar, och att deras repertoar av insatser och stöd dels utvecklas och dels nyttjas på ett mer systematiskt och sammanhållet sätt.

Insatser som erbjudits av delprojekten är bland annat individanpassade yrkesutbildningar, praktik, orienteringskurser, studiestöd och holistiska stödinsatser.

Resultat

Verksamheter från sex kommuner i Göteborgsregionen har deltagit i InVux. Arbetet har skett i form av lokala delprojekt. Fokus har legat på att utveckla det tvärsektoriella arbetet, bland annat genom att stärka samverkansstrukturerna, hitta nya rutiner för samordning av insatser samt att arbeta med övergångar mellan skolformer och enheter. Utvecklingsarbetet har sett olika ut i de olika kommunerna:

I Härryda etablerades en ny samverkansform mellan introduktionsprogrammen (IM) på Hulebäcksgymnasiet och kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Genom att AME sänkte åldersgränsen till 18 år kunde elever och ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) skrivas in i deras verksamhet och erbjudas coachning, praktik och andra former av jobbsökaraktiviteter.

I Lerum utvecklades vuxenutbildningens lärcentrum för fler elevmålgrupper – inte minst för ungdomar inom KAA. Fler individanpassade insatser togs fram, i form av bland annat motiverande samtal och studiestöd. En ny samverkansstruktur mellan KAA och vuxenutbildningen har också etablerats.

I bland annat Partille och Stenungsund har olika insatser tagits fram i syfte att öka både målgruppens anställningsbarhet och deras motivation för fortsatta studier. Insatserna sträcker sig från körkortsteori och truckutbildning till CV-skrivande och praktik på arbetsplatser.

I Ale, Mölndal och Partille har tvärprofessionella och tvärsektoriella samverkansteam etablerats. Detta har lett till kortare kontaktvägar och snabba, samordnade och mer målgruppsanpassade insatser för individerna. För att säkerställa implementering och hållbarhet över tid har Ale kommun tecknat en avsiktsförklaring gällande fortsatt samverkan mellan sektor utbildning, socialtjänst och kultur och fritid.

Kontakt

I korthet

Pågick

2019-09-01 till 2022-09-30

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Gruppsida för projektet

Här kan du som har ett konto i projektets samarbetsgrupp logga in:

Uppdaterad