Projekt pågående

InVux

Projektet InVux arbetar för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. I projektet deltar sex kommuner som kommer att arbeta med personer i åldrarna 15–24 som riskerar att inte etablera sig på arbetsmarknaden. Här kan du läsa mer om projektets insatser.

Syfte och mål

InVux syftar till att fler unga, oavsett behov eller förutsättningar, på sikt ska etablera sig på arbetsmarknaden och därmed i samhället. Detta genom att skapa en mer tillgänglig samhällsorganisation som präglas av tvärsektoriell samverkan med individen i centrum.

Projektet som helhet och deltagande kommuner arbetar för att uppnå följande gemensamma mål:

  • Kommunerna ska nyttja insatser för målgruppen mer ändamålsenligt och systematiskt
  • Kommunerna ska erbjuda målgruppen insatser som i större utsträckning utgår från deras behov
  • Målgruppen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Fördjupning

Fokus ligger på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller:

Lokala delprojekt

Kommunerna arbetar i lokala delprojekt som utgår från både en kartläggning av målgruppens förutsättningar och behov samt av berörda verksamheters förmåga att möta dessa behov. Verksamheter som överlag är framträdande i de lokala delprojekten är introduktionsprogram på gymnasiet, vuxenutbildning, kommunalt aktivitetsansvar och arbetsmarknadsenheter.

Svårt att komma in på arbetsmarknaden för vissa grupper

Ungdomsarbetslösheten är idag generellt låg i Sverige och i Göteborgsregionen. Trots det finns vissa grupper av unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. Det handlar bland annat om personer som saknar gymnasieexamen eller som är nyanlända i Sverige.

Individens behov i centrum

För att alla unga, oavsett bakgrund, ska få bättre möjlighet till utbildning och arbete behöver samhällsorganisationen bli mer tillgänglig, flexibel och sätta individens behov i centrum. För att uppnå det krävs att samhällets olika aktörer samverkar, och att deras repertoar av insatser och stöd dels utvecklas och dels nyttjas på ett mer systematiskt och sammanhållet sätt.

Insatser som erbjuds av delprojekten är bland annat individanpassade yrkesutbildningar, praktik, orienteringskurser, studiestöd och holistiska stödinsatser.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider (eller när projektet är slut).

Kontakt

I korthet

Pågår

2019-09-01 till 2022-06-30

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Gruppsida för projektet

Här kan du som har ett konto i projektets samarbetsgrupp logga in:

Uppdaterad