Projekt avslutat

Vattenåtgärder gemensamt och regionalt – VÅGOR

Vatten bryr sig inte om kartgränser. För att få ett effektivt vattenvårdsarbete behöver också vi arbeta över våra geografiska och sektoriella gränser. Inom projektet Vattenåtgärder gemensamt och regionalt (VÅGOR) har relevanta aktörer tillsammans tagit fram prototyper för nya former av samarbete.

Syfte och mål

Kommunerna har ett brett uppdrag i svensk vattenförvaltning på lokal nivå, från styrning till praktisk vattenvård. Projektet VÅGOR är ett svar på Göteborgsregionens medlemskommuners önskan om ökat samarbete för att höja tempot i implementeringen av vattendirektivet med fokus på vattenåtgärder. Prototyperna syftar till att på sikt förenkla för kommuner och andra aktörer att samarbeta kring åtgärder inom klimatanpassning, vattenstatus och biologisk mångfald i vattenmiljöer.

Finansiär

Projektet har Länsstyrelsen i Västra Götaland som huvudfinansiär genom LOVA Länk till annan webbplats.-medel. GR:s medlemskommuner, 8+fjordar Länk till annan webbplats. och Sportfiskarna Länk till annan webbplats. har bidragit med sin tid.

Fördjupning

I rapporten Prototyper för effektivisering av vattenvård finns en fördjupande beskrivning av metod och resultat för projektet.

Resultat

Projektets resultat är fyra prototyper:

Regional Karttjänst

Den regionala karttjänsten visualiserar information om planering, VA, miljö, vattenförvaltning och vattenvårdsåtgärder. Informationen samlas från flera olika administrativa nivåer såsom kommuner, myndigheter med mera. Det är önskvärt att så mycket dataöverföring som möjligt automatiseras från befintliga databaser.

Värderingsverktyg

I värderingsverktygets formulär matas information in om åtgärdens utformning. Verktyget ger sen information om åtgärdens positiva värden i form av en enkel bild. Informationen förenklar kommunikation med politiker och allmänhet och gör det möjligt att jämföra olika åtgärders värden med varandra. Verktyget kan även innehålla en katalog av typåtgärder för att förenkla inmatning av information.

Regional vägledare

Två tjänster på regional nivå hjälper kommunerna med saker såsom ansökningar av externa medel, kontakt med vattenråd, tillståndsansökningar, att hitta rätt kunskapsunderlag, ge goda exempel på åtgärder med mera. Vägledarna kan också guida privata aktörer i utförandet av effektiva åtgärder.

Utbildningspaket

Utbildningspaketet har tre steg och går från en allmän kunskapshöjning till konkretiserat arbete i case. Utbildningen lyfter värdet av vatten och ger idéer om hur man kan starta åtgärdsarbetet i vattenfrågor.

I korthet

Pågick

11 mars 2020 – 31 mars 2021

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Övriga aktörer: Länsstyrelsen, 8+fjordar, Sportfiskarna

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 6. Rent vatten och sanitet
Mål 14. Hav och marina resurser
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald