Projekt pågående

Utskriftsmall

Göteborgsregionens kompetensnav

Behovet av kompetensutveckling och omställning är stort. Det beror inte minst att teknikutveckling, digitalisering och globalisering skapar nya behov hos företag, vilket även ställer krav på ny kompetens hos medarbetarna. Göteborgsregionens kompetensnav är ett långsiktigt initiativ som samlar och genomför operativa kompetensutvecklingsinsatser till nytta för medborgare, företag och samhälle.

Syfte och mål

ESF-projektet Kompetensnavet syftar till att identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställnings- och utvecklingsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen ska fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Västra Götalandsregionen (VGR)

Fördjupning

Vidareutbildar medarbetare

Deltagare i Kompetensnavets insatser får bättre förutsättningar att behålla sitt arbete eller att få ett annat arbete i framtiden. Resultatet blir minskad arbetslöshet och ökad tillväxt i regionen.

Ser över företagens kompetensförsörjning

Genom Kompetensnavet stärks företagens förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning. Det innebär exempelvis att de säkerställer att det finns personal med rätt kompetens både nu och i framtiden. Resultatet blir en konkurrenskraftig region.

Samlar kompetensutvecklingsinsatser

Genom kompetensmatchning.se Länk till annan webbplats., som har tagits fram i samråd mellan Kompetensnavet och RISE, får företag och utbildningsanordnare en helhetsbild av utbud och efterfrågan inom kompetensutveckling.

Samverkan leder till utveckling

Kompetensnavet möjliggör en gemensam förståelse för behovet av kompetensutveckling, vilket såväl offentliga aktörer som företag och utbildningsanordnare vinner på i längden. Samtidigt kan organisationer samordna användningen av resurser genom att samverka. Arbetet bidrar därmed till att skapa både påverkan och nationell utveckling.

Kompetensnavet är organisatoriskt en del av Göteborgsregionen (GR), men drivs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Kompetensnavet är därmed en samlad verksamhet för att säkerställa genomförande av flertalet olika projekt, med olika projektägare och finansiärer. Arbetet leds av en styrgrupp, med representanter från var och en av de fyra samverkansorganisationerna, samt ordförande och vice ordförande i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd.

I samarbete med Göteborgsregionens övergripande och branschspecifika kompetensråd

Kompetensnavet arbetar i nära dialog med Göteborgsregionens övergripande kompetensråd Länk till annan webbplats. och de branschspecifika kompetensråden Länk till annan webbplats., vars ansvar är att identifiera och formulera näringslivets behov av kompetensutveckling och omställning. ESF-projektet Kompetensnavet svarar för att operationalisera dessa, samt att identifiera finansieringslösningar.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider (eller när projektet är slut).

Kontakt

I korthet

Pågår

1 augusti 2020 – 31 december 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

I samarbete och samverkan med

Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och de branschspecifika kompetensråden, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Länkar, externa webbplatser

Göteborgsregionens kompetensråd Länk till annan webbplats.