Projekt pågående

Utskriftsmall

Göteborgsregionens klimatlyft för skolan

Kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan. Projektet vänder sig till skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka skolans arbete med hållbar utveckling genom att öka lärares kompetens i klimatkunskap samt ge verktyg för att omsätta läroplanens mål om hållbar utveckling i praktiken.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Fördjupning

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever.

Projektet heter Göteborgsregionens klimatlyft för skolan och drivs som ett program för de skolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan. Syftet är att stärka skolledare och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Programmets innehåll

  • Kunskapshöjande föreläsningar och gruppdiskussioner kring Agenda 2030, klimatfrågan, lärande för hållbar utveckling samt klimatpsykologi.
  • Handledning av personal på deltagande skolor, som i sin tur driver och processleder skolans utveckling och den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11.
  • Nätverk för deltagande skolor för att underlätta erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.
  • Uppföljning och utvärdering – Hur har arbetet gått? Hur landar det hos eleverna? Hur tar vi det vidare?

Resultat

Tre omgångar av programmet har genomförts med totalt 26 medverkande skolor.

Kontakt

I korthet

Pågår

Mars 2021 till februari 2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Totalt har 26 skolor deltagit i tre utbildningsomgångar. Under våren 2022 startar den fjärde omgången av programmet.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna