Projekt pågående

Göteborgsregionens klimatlyft för skolan

Kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan. Projektet vänder sig till skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka skolans arbete med hållbar utveckling genom att öka lärares kompetens i klimatkunskap samt ge verktyg för att omsätta läroplanens mål om hållbar utveckling i praktiken.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Fördjupning

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever.

Projektet heter Göteborgsregionens klimatlyft för skolan och drivs som ett program för de skolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan. Syftet är att stärka skolledare och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Programmets innehåll

  • Kunskapshöjande föreläsningar och gruppdiskussioner kring Agenda 2030, klimatfrågan, lärande för hållbar utveckling samt klimatpsykologi.
  • Handledning av personal på deltagande skolor, som i sin tur driver och processleder skolans utveckling och den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11.
  • Nätverk för deltagande skolor för att underlätta erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.
  • Uppföljning och utvärdering – Hur har arbetet gått? Hur landar det hos eleverna? Hur tar vi det vidare?

Resultat

Två omgångar av programmet har genomförts med totalt 27 deltagande skolor.

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

Aktuellt

Nu pågår utveckling av en digital version av programmet där flera skolor medverkar som referensgrupp. Målet är att starta en ny omgång av programmet under vårterminen 2022. Håll utkik!

I korthet

Pågår

Mars 2021 till februari 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Våren 2020 genomfördes en pilotomgång med sju deltagande skolor i Göteborgsregionen. Under hösten 2020 var en andra omgång av programmet igång med 20 deltagande skolor. I nuvarande projektomgång medverkar tre referensskolor.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Uppdaterad