Projekt pågående

Utskriftsmall

SVAR –Stärkt vattenförsörjning inom GR

SVAR är ett regionalt projekt för att möta vattenbehovet hos en växande befolkning i ett förändrat klimat. Projektet skapar en övergripande bild av behov och möjligheter för vattenförsörjningen.

Syfte och mål

Projektets syfte är att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i regionen på ett resurseffektivt sätt.

Bland målen ingår att tydliggöra hur framtida vattenbehov kan tillgodoses genom regional samverkan, att ta fram en åtgärdsplan för att säkra råvattenresurser, produktion och distribution av dricksvatten liksom att utforma en modell för hur samverkan mellan kommunerna kan utvecklas och ekonomiska aspekter hanteras.

Finansiär

Länsstyrelsen i Västra Götaland med medel från Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Vatten Utveckling.

Logotyp Svenskt vatten utveckling.

Aktuellt

Delprojekt 1 är i ett avslutande skede. Under arbetet har flera aktiviteter och åtgärder så som fortsatta processer för att åstadkomma godkända vattendomar och utbyggda råvattenanläggningar samt mellankommunalt samarbete identifierats.

I delprojekt 2 har förstudien visat på ett tydligt behov av regional samverkan för såväl ordinarie vattenförsörjning som för upprätthållande av säkerhet. Arbetet med en regional vattenbalans är påbörjad.

Det fortsatta arbetet i delprojekt 2 pågår. Där ska en eller flera modeller för mellankommunal och regional samverkan kring vattenförsörjning tas fram samt kostnader och nytta av samverkan tydliggörs. Arbetet genomförs tillsammans med Chalmers och Linköpings universitet.

Fördjupning

I Göteborgsregionens kommuner finns ett flertal vattenverk och många olika vattentäkter. Systemen är i stora delar frikopplade från varandra med separata distributionsnät. Dock finns förbindelsepunkter och därmed en möjlighet för kommunerna att stötta varandra. Genom sammanhållen planering med ett regionalt perspektiv finns goda möjligheter att nyttja systemet bättre i sin helhet.

Bakgrund

Befolkningsökningen i Göteborgsregionen ställer krav på växande tillgång till dricksvatten. Samtidigt leder klimatförändringarna, riskutsatta vattenresurser och en otillräcklig reservvattenförsörjning till ökad risk för en situation där medlemskommuner slår i kapacitetstaket så som skedde den heta och torra sommaren 2018.

Hur möter projektet utmaningarna?

I delprojekt 1 identifieras och konkretiseras de åtgärder och aktiviteter som krävs för att stärka regionens behov av råvatten. Utgångspunkten är samverkan mellan kommuner kring utvalda vattenresurser som anses strategiskt viktiga för kommunernas vattenförsörjning:

  • Lygnern (Kungsbacka, Göteborg och Mölndal liksom angränsande Varberg och Mark).
  • Mjörn (Göteborg, Lerum, Alingsås och Partille).
  • Göta älv (Kungälv, Ale, Göteborg, Lilla Edet, Partille, Öckerö liksom angränsande Trollhättan och Vänersborg).
  • Mölndalsåsystemet (Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille).
  • St Hällungen (Stenungsund, Kungälv, Tjörn).
  • Vänern (Ale, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Göteborg samt angränsande Trollhättan och Uddevalla/Västvatten).

I delprojekt 2 genomförs en förstudie som sammanställer kommunernas vattentillgång och vattenbehov idag och 2050. Därefter fokuseras på en generell samverkansmodell som ska kunna tillämpas mellan kommunerna för att stärka regionens vattenförsörjning. Samverkansmodellen ska beskriva hur behov, kostnadsfördelning och hopkoppling kan hanteras.

Resultat

Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Förstudie: Kommunernas vattentillgång inom GR Pdf, 6 MB.

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

I korthet

Pågår

Maj 2021 – December 2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare delprojekt 2

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla