Projekt pågående

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. En ökande andel av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna. Våren 2020 startade GR projektet Vårdens medarbetare, som nu övergått i projektet Nära vård, som ska lyfta just kommunernas perspektiv i omställningen. Projektet innehåller flera aktiviteter.

Syfte

GR:s uppdrag är att stödja kommunerna i omställningen till nära vård. Det innebär i stora drag att:

 • stödja kommunerna i deras lokala arbete,
 • stärka det kommunala perspektivet,
 • analysera kommunala konsekvenser,
 • arbeta för kunskapsutveckling och ta fram faktaunderlag,
 • ansvara för att samordna och utföra gemensamma aktiviteter för GR:s medlemskommuner,
 • omvärldsbevaka nationell och regional utveckling av den nära vården.

Finansiär

Projektet finansieras dels av statliga medel för kompetensutveckling, dels av Västra Götalandsregionen.

Fördjupning

Vad gör GR inom området nära vård?

Från nationellt håll har medel avsatts till kommunerna och regionerna i landet för omställningen till nära vård. Läs mer om överenskommelsen om en god och nära vård på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.. För GR:s medlemskommuner är det socialchefsnätverket som har beslutat hur medlen ska användas för att stötta kommunerna i omställningen.

GR:s arbete med nära vård innefattar många olika aktiviteter och kan delas upp i tre huvudområden.

Huvudområden i GR:s arbete med nära vård:

Samordna och utföra GR-gemensamma aktiviteter, omvärldsbevaka och genomföra seminarier och utbildningar
Handlar bland annat om att skapa en grupp för erfarenhetsutbyte gällande nära vård i GR-kommunerna, att anordna seminarier och utbildningar, samt att belysa äldre-, barn- och funktionshinderperspektivet när det gäller nära vård. GR inhämtar och samordnar redovisning till Kammarkollegiet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Utreda möjligheterna till att utveckla samverkan mellan kommunerna och lärosäten
Handlar om att utreda och kartlägga möjligheter och behov av tätare koppling till lärosätena.

Utreda samarbete kring expertkunskap över kommungränserna
Både Göteborgsregionens och Skaraborgsregionens kommuner har lyft frågan om att tillgången till expertkunskap och specialistkompetens inom vissa områden är begränsad. Detta delprojekt undersöker möjligheterna för samverkan över kommungränserna genom till exempel utbildning, digital samverkansplattform, tillgång till vetenskapliga artiklar och möjlighet att besöka andra verksamheter.

Kartläggning av karriärsutvecklingsmodell för legitimerad personal
Handlar om att undersöka intresse och möjligheterna till samverkan för en karriärsutvecklingsmodell. En mer nära vård kräver tillgång till välutbildade medarbetare som kan arbeta självständigt och ge god och säker vård. Utvecklings- och karriärmöjligheterna behöver förbättras för att stärka kompetensförsörjningen, förbättra villkoren för legitimerad personal och för att öka attraktiviteten i yrket. Kommunerna behöver arbeta aktivt med till exempel karriärutvecklingsmodeller och vidareutbildning.

Nätverk för MAS och MAR
Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering ska fortsätta med stöd av GR. Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och kan vid behov bereda strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till socialchefsnätverket på GR.

Gemensamma aktiviteter på länsnivå
Länsgemensamma aktiviteter i samverkan med Västra Götalandsregionen genomförs med stöd av VästKom. Det handlar till exempel om att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet, ta fram en länsgemensam strategi (Färdplan för nära vård), ta fram förslag till länsgemensam lednings- och samverkansstruktur, göra en översyn av länsgemensamma styrdokument samt att ta fram en beslutsprocess.

Mötesplats nära vård
Den 10 februari 2022 arrangerar vi Mötesplats Nära vård för personal som arbetar med omställningen till nära vård inom sin verksamhet: chefer, MAS, MAR, legitimerad personal, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare med flera. Dagen ska lyfta exempel på vad kommunerna i Göteborgsregionen gör inom nära vård. Läs mer om Mötesplats Nära vård

Digital kompetensutvecklingsplattform (LMS)
GR har upphandlat en digital lärplattform (LMS) som testas genom pilotstudier under 2021. Syftet i ett första steg är att skapa ett samarbete för kompetensutveckling och utbildningar för legitimerad personal. Plattformen gör det möjligt att skapa många varianter av digitalt lärande och även importera utbildningspaket från andra producenter. Plattformen kan även underlätta hantering och administration av lärarledda tillfällen, och utbildningar kan erbjudas genom att kombinera digitala och fysiska metoder (så kallad blended learning).

Under produktion är en introduktion för nyanställda om att arbeta i kommunal hälso- och sjukvård, samt en utbildning om delegeringsprocessen riktad till legitimerad personal.

Temagrupp digitalisering – processtöd
Enligt ett förslag från Temagruppen för digitalisering ska GR tillhandahålla ett processtöd som leder arbetet med tre arbetsgrupper, varav två inom ramen för nära vård. Arbetet innebär att understödja fortsatt arbete med digitala möten kring individsamverkan – Samordnad individuell plan (SIP). Syftet är att ta fram en praktisk vägledning med information om exempelvis sekretess och juridiska aspekter samt pedagogiska delar om hur vi skapar det goda digitala mötet. Ett kompetensutvecklingspaket till chefer ska tas fram, där fokus är på att öka förståelsen hos chefer för digitaliseringens möjligheter samt höja kompetensen i att leda förändringsarbete.

FoU i Väst på GR genomför ett antal studier och utvecklingsarbeten med koppling till nära vård:

 • Kommunernas användning av stimulansmedel för god och nära vård
 • Främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet
 • Inventering av insatser för personer med samsjuklighet i länet
 • Nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård i kommunerna
 • Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU) Läs mer om forskningsnätverket
 • Välfärdsteknikens värden
 • Personcentrering ur ett kommunal perspektiv

Rapporter från tidigare genomförda FoU-studier hittar du under Resultat.

Aktuellt

Webbinarier om nära vård

Inom ramen för projektet Nära vård har vi under året bjudit in dig som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård eller vård och omsorg till en seminarieserie om nära vård.

Se de senaste webbinarierna i efterhand (finns publicerat här under en begränsad tid):

Kontakt

För frågor om FoU-studierna:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Mer information om nära vård:

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Regeringens utredning God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 Länk till annan webbplats.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys utvärdering av omställningen Länk till annan webbplats.

Rapport som särskilt belyser kommunernas perspektiv i omställningen Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens arbete med att utveckla nyckeltal för att följa omställningen till nära vård Länk till annan webbplats.

I korthet

Pågår

Startade i januari 2019.

GR:s roll

Projektägare och projektledare.

Medverkande

GR:s medlemskommuner, Västra Götalandsregionen – Primärvården.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Material om nära vård

Uppdaterad