Projekt pågående

Rebas – Regionala bilder av segregation

Projektet Rebas, som nu är inne på en andra etapp, syftar till att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen samt utvecklingen över tid.

Syfte och mål

De regionala bilderna av segregationen kommer att kommuniceras i mötesplatser med politiker och tjänstepersoner i syfte att starta en dialog om möjliga strategiska insatser.

Dessutom ska en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen tas fram. Denna del av arbetet fördjupas i den andra projektetappen.

Finansiär

Delegation mot segregation (Delmos). Statsbidraget delas ut till kommuner och regioner för att motverka och minska segregation.

Fördjupning

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön) och innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner, läs Om segregation Länk till annan webbplats. (Delmos).

Projektet genomförs tillsammans av GR:s alla avdelningar (Utbildning, Miljö och samhällsbyggnad samt Arbetsmarknad och social välfärd). Syftet är inte bara att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen utan även utvecklingen över tid, att genom mötesplatser starta en dialog om strategiska insatser liksom att skapa en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen.

Resultat

Här publiceras slutrapporten från etapp 1 och det fortsatta arbetet andra etappen allt eftersom arbetet i projektet fortskrider.

Aktuellt

Nu söker vi en tvärsektoriell fokusgrupp, kommunala tjänstepersoner som arbetar med segregation på en strategisk nivå i någon form. Syftet med fokusgruppen är att medverka i gemensamma kunskapshöjande aktiviteter, nätverka och samverka inom GR.

I projektuppdraget ingår att verka kunskapshöjande och tvärsektoriellt. Det ska delvis ske genom att fram regionala bilder med tillhörande analyser över segregationen och att skapa kunskapsunderlag för eventuella politiska överenskommelser.

Under perioden november 2021-april 2022 kommer två fokusgruppstillfällen att hållas för att inhämta kommunperspektivet och utbyta erfarenheter. Fokusgruppen kommer därigenom att delta i analys- och resultatarbetet. Kunskapshöjande tillfällen utöver fokusgruppsmöten kommer att erbjudas i form av seminarier.

Vill du vara med i fokusarbetet?

GR :s sakområden Miljö- och samhällsbyggnad, Arbetsmarknad och välfärd samt Utbildning deltar alla i projektet Rebas. Vi eftersträvar en lika tvärsektoriell fokusgrupp: Deltagare från olika delar av kommunen som arbetar strategiskt med segregationsfrågor inom exempelvis folkhälsa, boende, sysselsättning, utbildning och ekonomi.

Ställ frågor eller anmäl ditt intresse till Lena Wigren, huvudprojektledare.

Kontakt

Lena Wigren

Regionplanerare bostad och infrastruktur

031-335 51 36

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Pågår

Etapp 1: 1 juli 2020 –15 april 2021
Etapp 2: 1 maj 2021 – 30 april 2022

GR:s roll

Projektledare, projektägare, utförare

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad