Projekt pågående

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I denna förstudie kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter, mat- och livsmedelsleveranser samt återvinning och avfall) från bostäder och verksamheter att utredas.

Syfte och mål

Syftet är i förlängningen att kunna tillhandahålla trovärdiga underlag av hur mycket godstrafik som kan förväntas till och från ett område redan i tidiga skeden av stadsutveckling- och förtätningsprojekt. Det gör det möjligt att redan tidigt kunna diskutera åtgärder för att minska transportbehoven, negativ klimatpåverkan och trängsel.

En möjlig modellering av fastighetsnära godstransporter planeras att integreras i det befintliga Hållbarhetsverktyget som idag tillhandahåller motsvarande modellering för persontransporter.

Finansiär

Projektet finansieras av Vinnova.

Fördjupning

I dagsläget saknas tillförlitliga underlag för att planera för framtidens godstransporter i tätbebyggda områden. Det bidrar i förlängningen till att offentlig sektor saknar tillräckliga data och kunskap om behoven för att kunna ta välgrundade beslut om t.ex. förslag på nya leveranslösningar eller alternativa leveransmönster.

Vad som är möjligt att modellera är starkt knutet till datatillgång. Tillgång till data just gällande godsleveranser är en utmaning då många organisationer som har relevant data inte är motiverade att dela med sig av affärsmässiga skäl. Just kombinationen av aktörer i denna förstudie utmärker sig i diversiteten av behovsägare samt aktörer som innehar relevant data. Genom att involvera dem i processen hoppas vi att relevanta aktörer kan se vilken nyttan datadelning kan ge både för dem själva och för samhällsplaneringen i stort.

Ska skapa tydlig bild

Förstudiens förväntade resultat är:

  • En kravbild som synliggör vilka önskemål och behov verktygets användare ställer på den nya godsfunktionen.
  • En kartläggning av vilka indata som krävs för att möta användarnas behov och kunna utforma en beräkningsmodell samt hur tillgängligheten till dessa data ser ut och vid behov kan förbättras.
  • Förståelse av möjligheterna för hur krav från användare och tillgång till data kan omsättas till modellerings- och beräkningsmetoder.
  • Huvudprojektmål: En tydlig bild av vad som krävs för att vidareutveckla Hållbarhetsverktyget att inkludera gods och vilka utmaningar som ett genomförandeprojekt skulle stå inför.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Kontakt

I korthet

Pågår

19 april 2022 – 31 januari 2023.

GR:s roll

Projektägare, projektledare.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park är drivande parter.

Medverkande

Medlemskommuner: Göteborgs stad, Härryda.

Övriga deltagande parter: Stockholm stad, Borås stad, Business region Göteborg (BRG), Landvetter södra utveckling, MölnDala fastighet, Best Transport, Gordon Delivery, iBoxen, Bzzt, Movebybike, och Velove Bikes.

Referensgrupp: nShift, RISE, Södahl & Partners, Trivector, Trafikverket och Trafikanalys.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Digital transformation
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen


Uppdaterad