Projekt pågående

Beteendedesign för att minska
hushållens matsvinn

En tredje del av all mat som produceras i världen slängs. I Sverige står hushållen för hälften av allt matsvinn. Tillsammans med forskare tar vi reda på varför hushåll slänger mat och vilka åtgärder som kan hjälpa dem att minska på matsvinnet.

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka kunskapen om varför matsvinn uppstår i hushållen och hur offentlig sektor kan hjälpa hushåll att slänga mindre mat. Utifrån undersökningar om vilka beteenden som ger upphov till matsvinn hos hushåll kommer tjänstedesign att användas för att ta fram tillsammans med privatpersoner. Åtgärderna testas sedan av olika hushåll i Göteborgsregionen som samtidigt mäter sitt matsvinn för att se om åtgärderna ger någon effekt på matsvinnet. Slutligen kommer åtgärderna att spridas till offentliga aktörer i Sverige.

Finansiär

Projektet finansieras av Formas inom ramen för utlysningen ’I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn’.

Genomförande

Projektet pågår i 3 år

År 1: Intervjustudie med hushåll. Workshops med hushåll för att ta fram åtgärder. Rekrytering av hushåll till testning och mätning.

År 2: Hushåll testar olika sätt att minska på sitt matsvinn och mäta sitt matsvinn med smartbins under 9 månader med start i januari.

År 3: Sammanställning av framgångsrika åtgärder för minskat matsvinn tas fram och presenteras i en slutrapport samt på ett slutseminarium.

Kontakt

I korthet

Pågår

Januari 2024 – December 2026

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Samarbetspartners

SEI (The Stockholm Environment Institute) och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Bidrar till globala målen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdaterad