Samverkan med arbetslivet

Elevernas kontakter med arbetslivet utvecklar deras kunskap om samhället och lägger grunden för deras framtida studie- och yrkesval. Deras val blir också avgörande för kompetensförsörjningen i regionen. GR arbetar brett för att öka samverkan mellan skolan och arbetslivet.

Forskning visar att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv, eftersom det ger flera positiva effekter. Samverkan ökar elevernas motivation och deras förståelse för behovet av utbildning. Valkompetensen förbättras så att eleverna har möjlighet att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. När ungdomar går utbildningar som motsvarar behoven på arbetsmarknaden underlättar det dessutom deras inträde i arbetslivet och bidrar till kompetensförsörjningen.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Mötesplatser där elever kan träffa arbetsgivare

GR anordnar regelbundet seminarier och nätverksträffar där arbetsgivare kan presentera sin verksamhet samt berätta om vilken kompetens de efterfrågar nu och i framtiden. På så sätt får elever kunskap om vilka utbildningar som leder till jobb. Ett exempel är Gymnasiedagarna och Future Skills. Varje år har mässan drygt 30 000 besökare. Här kan ungdomar och deras vårdnadshavare träffa gymnasieskolor samt representanter från regionens företag, organisationer och offentlig sektor.

Studie- och yrkesvägledning och prao kan utvecklas

GR erbjuder processtöd och verksamhetsstöd för att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i medlemskommunerna. Stödet kan ges från regional till lokal nivå beroende på behov. GR står bakom syvonline.se som erbjuder både omvärldsbevakning och en metodbank.

GR bidrar också med stöd kring prao, både för skolor och arbetsgivare. Bland annat driver GR praktikplatsen.se, som årligen matchar omkring 12 000 praktikplatser. Genom prao ökar elevernas förutsättningar att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som företagen bidrar till att sprida kunskap om arbetslivet.

Förutsättningarna för matchning ökar

En nära samverkan mellan branscher, företag och utbildningsanordnare är avgörande för en välfungerande arbetsmarknad. GR är bland annat drivande i Göteborgsregionens kompetensråd, som verkar för hela regionens kompetensförsörjning.

Genom att skapa forum för samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar GR till en förbättrad matchning. Arbetsgivare kan berätta vilken kompetens de efterfrågar, utbildningsanordnare kan skapa ett innehåll som matchar behoven på dagens arbetsmarknad och elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval baserade på kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar.

Goda kontakter regionalt och nationellt

Ett välfungerande arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv kräver goda kontakter. GR har etablerade samarbeten med företag och organisationer såväl i regionen som i övriga landet, bland annat Skolverket, Västra Götalandsregionen och Wordskills Sweden.

Behöver ni stöd?

GR erbjuder skräddarsydda insatser för företag, branscher och skolor. Vi kan bland annat hjälpa till med processtöd, kartläggningar, projektledning samt att utveckla arbetet med prao och andra arbetslivsaktiviteter. Hör av dig till oss om du vill diskutera en idé, uppdrag eller vill ha mer information.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Plan för studie- och yrkesvägledning

Tillsammans tar vi fram en kommunal huvudmannaplan som utgår från elevernas behov

Stöd i organisering av praktik

Vi skapar förutsättningar för ett välfungerande arbete med elevernas praktik

Kartläggning: Samverkan skola–arbetsliv

Hur fungerar arbetet i kommunen idag? Och vad kan utvecklas?

Uppdaterad