Verksamheten Solrosen har utvärderats: ”Ger viktigt stöd”

Solrosen är en verksamhet som ger stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. FoU i Väst/Göteborgsregionen (GR) har gjort en utvärdering av verksamheten och sammanställt resultatet i en rapport.

Seminarium om Solrosen

Den 4 december 2018 arrangerades ett seminarium om Solrosen. Häröppnas i nytt fönster kan du läsa ett referat från seminariet.

Solrosen är en ideell organisation och en del av Göteborgs Räddningsmission. Verksamheten har inte utvärderats tidigare och därför fick FoU i Väst/GR en förfrågan om att göra en utvärdering. Syftet med utvärderingen var främst att undersöka vad Solrosen upplevs ha för betydelse för de barn, unga och föräldrar som har kontakt med verksamheten. Utvärderingen har gjorts genom bland annat intervjuer, observationer och en enkät.

Några resultat från rapporten:

  • Solrosen upplevs ha en stödjande, stärkande och frigörande roll för både barn och föräldrar.
  • Solrosen upplevs skapa möjlighet att träffa andra familjer och vara en plats där barnen känner sig trygga. Här kan de träffa andra som förstår, och uppleva glädje och avkoppling.
  • Utifrån ett samhällsperspektiv spelar Solrosen en viktig roll, eftersom en majoritet av deltagarna i enkätstudien inte upplevde att de hade fått tillräckligt med stöd från samhället i samband med frihetsberövandet av en familjemedlem.
  • Solrosens personal utgår från barns rättigheter och arbetar med att skapa broar mellan barnet och den frihetsberövade föräldern och ger stöd till omsorgsföräldern som finns utanför murarna.
  • Kriminalvårdens personal har stort förtroende för Solrosens personal. De uppfattas som kompetenta, flexibla och upplevs arbeta i samma riktning som Kriminalvården själva. Samarbetet med Solrosen upplevs gagna Kriminalvården genom att Solrosen bidrar med barnperspektivet och öppnar upp för samtal med klienterna.
  • En viktig slutsats är att verksamheter som Solrosen behövs och att det är viktigt att det finns organisationer som står fria från myndigheter, som erbjuder stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem.
  • Utifrån ett samhällsperspektiv kan Solrosen tänkas bidra till minskad kriminalitet eftersom verksamheten stödjer frihetsberövade föräldrar i deras föräldraskap, vilket kan hindra återfall i brott. Stöd till föräldrar på utsidan kan tänkas minska deras sjukfrånvaro och stödet till barn och ungdomar kan bidra till minskad psykisk ohälsa och beteendeproblematik. (Det senare går inte att fastställa utifrån den här studien, men däremot utifrån resultat från tidigare forskning.)

Läs rapporten i sin helhetPDF

Solrosen har funnits sedan år 2000 i Göteborg. Verksamheten arbetar främst med att ge direkt stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer, bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården.

Cirka 30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivården. Detta påverkar barn på olika vis, men leder på gruppnivå till ökad risk för psykisk ohälsa, beteendeproblematik och svårigheter i relationen mellan barn och förälder.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2019-01-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund