Styrande dokument och avtal

Grus – materialförsörjning i Göteborgsregionen

Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas vid lokalisering och utformning av byggnader och anläggningar. Ett av delmålen är ett minskat uttag av naturgrus.

Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block. Naturgrustillgångarna i landet bildades under den senaste istiden och är en ändlig resurs. Som brutet material används naturgrus främst till betongframställning och markanläggningsarbeten.

Policy för naturgrus

GR har tagit fram en regional grusförsörjningsplan som redovisar tillgångar samt nuvarande och framtida behov. I ett nationellt perspektiv är förekomsterna av naturgrus i Göteborgsregionen små. Det krävs därför direkta åtgärder för att säkra den långsiktiga försörjningen av naturgrus.

GRs förbundsstyrelse beslutade 2008-05-23 att anta en regional gruspolicy, samt att rekommendera medlemskommunerna att lägga policyn till grund för det lokala planeringsarbetet samt vid upphandlingar.

Läs också

Grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen (2003) Pdf, 9 MB.

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

I korthet

Författare

Göteborgsregionen, Mira Andersson Ovuka Enviro Planning AB

Framtagen/publiceringsår

2008

GR:s roll

Projektledning

Övriga medverkande: I referensgruppen ingick representanter från GR, Enviro Planning AB, Göteborg Vatten, Härryda kommun, Öckerö kommun, Kungsbacka kommun, NCC Roads, Göteborgs stad Kretsloppskontoret, AB Färdig Betong