Styrande dokument och avtal

Arbetsordning för delregionala kollektivtrafikrådet

Denna arbetsordning reglerar arbetsformerna för Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd som utgörs av ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.

1. Bakgrund och syfte

I enlighet med ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län” ska det finnas ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan kring kollektivtrafiken. Delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen är ett av dessa. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är regionalt kollektivtrafikråd. I ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland” beskrivs de samverkansformer som etablerats för att säkerställa samarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) gällande
kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland.
De delregionala kollektivtrafikråden ska säkerställa dialog- och samrådsmöjligheter mellan kommunerna samt mellan delregionen och VGR samt skapa möten mellan kommunpolitiker och politiker från VGR.

2. Uppdrag

Delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen är ett informellt samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen.
Delregionala kollektivtrafikrådet har i enlighet med samverkansformerna i uppdrag att exempelvis:

  • Utveckla delregionala målbilder i dialog med VGR
  • Behandla förslag gällande den strategiska inriktningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
  • Behandla övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor så som t.ex.
    prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi
  • Diskutera delregionala utvecklingsfrågor så som infrastrukturfrågor,
    resandeutveckling m.m.
  • Det delregionala kollektivtrafikrådet kan ge inspel och initiera behov och strategiska kollektivtrafikfrågor till VGR.

3. Mandat och sammansättning

Delregionala kollektivtrafikrådet består i enlighet med beslutade samverkansformer av minst en representant från var och en av GR:s 13 medlemskommuner samt två representanter från VGR:s kollektivtrafiknämnd. I Göteborgsregionen utgörs det delregionala kollektivtrafikrådet av ledamöter och ersättare i GR:s förbundsstyrelse.

I det delregionala kollektivtrafikrådet har representanterna mandat att företräda sin kommuns kollektivtrafikfrågor. Representanterna har även i uppdrag att förankra frågor som rådet behandlar i hemkommunen. Det delregionala kollektivtrafikrådet har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner och ansvarar därmed för förankring gentemot dessa. Enligt samverkansformerna ska representanter till det regionala kollektivtrafikrådet (numera BHU) utses ur det delregionala kollektivtrafikrådet. Förbundsstyrelsens representanter i BHU är tillika delregionala kollektivtrafikrådets representanter i BHU. Det delregionala kollektivtrafikrådets representanter i BHU har mandat att företräda det delregionala kollektivtrafikrådet i överläggningar med VGR.
Det delregionala kollektivtrafikrådet kan bjuda in företrädare från andra organisationer och adjungera två politiker från Västtrafiks styrelse.

4. Presidium

Presidiet för GR:s förbundsstyrelse är tillika presidium för delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen.

5. Mötesintervall

Möten med delregionala kollektivtrafikrådet hålls minst två gånger per år.

6. Mötesanteckningar och ställningstaganden

Vid sammanträden ska kommunallagens bestämmelser om nämnder gälla i tillämpliga delar. Bland annat innebärande att sammanträdesanteckningar inte protokoll ska föras och i vilka besluten istället benämns ställningstaganden.

7. Justering

För mandatperioden utsedd justerare i förbundsstyrelsen är tillika justerare i delregionala kollektivtrafikrådet.

8. Arvoden

För uppdrag i delregionala kollektivtrafikrådet utgår förrättningsarvode enligt beslut om arvoden för GR. Dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Vid förrättningar i både förbundsstyrelse och delregionalt kollektivtrafikråd under samma dag erhålls förrättningsarvode för den sammanlagda tiden för de båda förrättningarna. Dock erhålls aldrig ett högre belopp per dag än det förrättningsarvode som utgår för en förrättning på mer än fyra timmar.

9. Administration

Kommunalförbundet tillhandahåller administration för det delregionala kollektivtrafikrådet i form av en sekreterare och beredande tjänsteperson. Västra Götalandsregionen bistår administrationen.

10. Förändringar av arbetsordning

Beslut om förändringar av denna arbetsordning fattas av delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen.

I korthet

Beslutad

16 april 2015

Beslutad av

Delregionala kollektivtrafikrådet

Uppdaterad