Styrande dokument och avtal

Instruktion för politiska styrgrupper

Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper. Tre politiska styrgrupper finns inom GR. För Utbildningsgruppen som är antagningsnämnd, gäller ett särskilt reglemente.

§ 1 Styrelsen ger styrgrupperna beredningsuppdrag men beredningarna kan även ta egna initiativ inom respektive verksamhetsområde och lämna förslag till styrelsen.

§ 2 Varje styrgrupp består av 15 ledamöter. Av ledamöterna bör tre vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från att de utses vid den nyvalda styrelsens första sammanträde året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 3 Styrgruppernas ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 4 Styrgrupperna utses efter samma princip som förbundsstyrelsen, det vill säga utifrån det sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. I fall då ett parti inte fått någon representation i en styrgrupp eftersom partiets ledamotskap i styrgruppen på grund av partisamverkan i viss kommun gått till annat parti från kommunen har styrgruppen möjlighet att adjungera en partirepresentant från det parti som saknar ledamot.

§ 5 Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras av ordförande och vice ordförande i medlemskommunernas styrelser, i andra hand av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 6 Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela mandatperioden.

§ 7 Styrgrupperna ska sammanträda minst lika många gånger som styrelsen, det vill säga 6-7 gånger per år. Sammanträdena bör äga rum senast tio dagar före datum för sammanträden i styrelsens presidium/arbetsutskott, för att säkerställa att ett ärende till styrelsen följer tidplanen.

§ 8 Styrgruppernas ställningstaganden anmäls regelbundet till styrelsen.

§ 9 Varje styrgrupp ska årligen få möjlighet att informera styrelsen om sitt arbete.

§ 10 Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen.

§ 11 Styrelsen ger varje styrgrupp mandat att själva lägga upp sin kommunikationsstrategi så att medlemskommunerna på bästa sätt informeras om
det arbete som pågår.

§ 12 Styrgruppernas budget ryms inom ramen för det aktuella verksamhetsområdet som är definierat i verksamhetsplan och detaljbudget.

I korthet

Beslutad

9 februari 2018

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad