Styrande dokument och avtal

Instruktion för valberedningen

GR:s förbundsfullmäktige väljer vid första sammanträdet inför ny mandatperiod en valberedning för mandatperioden.

Principer och utgångspunkter

§ 1. Valberedningen ska utgöras av en ledamot och en ersättare för vart och ett av de partier som har partimandat i förbundsstyrelsen. Såväl Göteborgs stad som kranskommuner ska vara representerade i valberedningen. Göteborgs stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör ha ett stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden.

§ 2. Tre perspektiv ska bevakas i valberedningens arbete: politisk
representation, kommunal förankring och könsfördelning. Partierna på det lokala planet i medlemskommunerna ska i nomineringsarbetet till GR beakta dessa tre perspektiv.

Politisk representation:

De 13 kommunerna i Göteborgsregionen utgör ett gemensamt valområde, och det sammanlagda röstetalet i kommunerna ligger till grund för mandatfördelningen i förbundsstyrelsen, nämnderna (skolnämnd och utbildningsgrupp), revision, valberedning samt ISGR:s styrelse och representation i BRG (Business Region Göteborg). Fördelningsnyckel för mandatfördelning inom dessa grupper är den jämkade uddatalsmetoden.

Kommunal förankring:

Alla 13 kommuner ska vara representerade i förbundsstyrelsen,
utbildningsgruppen och beredningsgrupperna. Även i övriga politiska organ ska det vara en god kommunal spridning. Avseende beredningsgrupperna ska valda representanter, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Alla kommunernas KSO:er samt ytterligare KS-politiker/oppositionsråd eller motsvarande ska vara representerade i förbundsstyrelsen.

Könsfördelning:

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid tillsättande av representanter i GR:s organ.

Uppgifter och ansvar

§ 3. Valberedningen har i uppdrag att bereda val till

  • förbundsfullmäktiges¹ politiskt tillsatta nämnder och beredningar inklusive förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott, samt revisionsgruppen och valberedningen.
  • förbundsstyrelsens beredningsgrupper
  • bolaget ISGR
  • övrig politisk representation i GR,

§ 4. GR:s valberedning bör tidsmässigt samordna sitt arbete med
valberedningsarbetet inom de samarbetsorgan till vilka GR har i uppgift att nominera representanter.

§ 5. För det av GR majoritetsägda bolaget Gryning Vård AB ansvarar
kommunalförbunden i Västra Götaland för valberedningsarbetet. Styrelsen tillsätts ej politiskt. Valberedningen har endast rollen att föreslå lekmannarevisor.

§ 6. För att säkerställa att GR:s principer för val tillämpas, har ett förtydligande gjorts i förbundsordningen om att lagen om proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, beredningsgrupper och revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

§ 7. Valberedningen avslutar sin tjänstgöring för mandatperioden i samband med det sista sammanträdet med förbundsfullmäktige. Vid det första sammanträdet med de nya förbundsfullmäktige utses en tillfällig valberedning för detta sammanträde, med uppgiften att föreslå ny valberedning för den kommande mandatperioden.

Arvoden:

§ 8. Valberedningens presidium utgör arvodesberedning och valberedningen ska ta fram förslag på arvoden för kommande mandatperiod. Beslut fattas av avgående förbundsfullmäktige vid sista sammanträdet för mandatperioden.

Förbundsstyrelsen:

§ 9. 24 ledamöter och 13 ersättare utses till förbundsstyrelsen utifrån det sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. Fördelningen av dessa partimandat sker genom den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare en kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Strävan är att samtliga av dessa ska beredas plats inom ramen för partimandaten (24+13). Göteborgs stad bör i kraft av storlek få cirka hälften av partimandaten, såväl vad gäller ledamotsplatser som ersättarplatser. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive parti lokalt/regionalt prioritera detta arbetssätt. Partierna bör ta ansvar för att hitta en samordning på GR-nivå som valberedningen kan jobba efter.

De KSO:er samt ytterligare KS-politiker/oppositionsråd eller motsvarande som trots denna strävan inte fått partimandat bereds plats som ledamöter respektive ersättare. Antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas så att detta kan säkras. Det innebär att styrelsen består av minst 24 ledamöter och minst 13 ersättare och att antalet kan variera mellan mandatperioderna. De valda ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda.

§ 10. Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen. Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott. Ordförande och andre vice ordförande ska vara bosatta i Göteborgs stad. Förste och tredje vice ordförande ska vara bosatta i någon av övriga medlemskommuner.

Nämnder

Utbildningsgruppen
§ 11. Utbildningsgruppen är antagningsnämnd och utses av förbundsfullmäktige. De 16 ledamöterna utses utifrån det sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. Fördelningen av dessa partimandat sker genom den jämkade uddatalsmetoden. Göteborg ska ha fyra ledamöter, övriga medlemskommuner en ledamot vardera. Utbildningsgruppen kan adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant.
Utbildningsgruppen fungerar även som beredning till förbundsstyrelsen gällande utbildningsfrågor. Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det innebär att till utbildningsgruppen i första hand utses personer ur utbildningsnämnd eller motsvarande.

§ 12. Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, utses av förbundsfullmäktige. Ordförande och vice ordförande bör i första hand hämtas från presidium i kommunal utbildningsnämnd eller motsvarande, i andra hand bland representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Ordförande ska vara bosatt i Göteborgs stad och vice ordförande i någon av övriga medlemskommuner.

Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, adjungeras till förbundsstyrelsen för hela mandatperioden.

Skolnämnd för ISGR
§ 13. Skolnämnden utgörs av de politiskt tillsatta representanterna i
bolagsstyrelsen för ISGR, ledamöter och ersättare. Företagsrepresentanterna i bolagsstyrelsen ingår inte i nämnden men adjungeras dit. Bolagsstyrelsen utses utifrån det samlade valresultatet för 13 kommuner och via den jämkade uddatalsmetoden.

Beredningsgrupper

§ 14. Förbundsstyrelsen har tre beredningsgrupper med uppdrag att bereda frågor till förbundsstyrelsen och omvärldsbevaka inom sitt sakområde.
Beredningsgrupper finns inom områdena arbetsmarknad, miljö och
samhällsbyggnad samt social välfärd.

Kommunens ansvar
De 15 ledamöterna i varje beredningsgrupp nomineras direkt av kommunerna, utifrån valresultatet i respektive kommun. Till respektive beredningsgrupp nominerar Göteborg tre ledamöter och övriga medlemskommuner en ledamot vardera. Varje kommun avgör från vilka partier dessa representanter ska hämtas. Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det innebär att, till beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, till beredningsgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur socialnämnd eller motsvarande, till beredningsgruppen för arbetsmarknad utses i första hand personer ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor.

GR:s valberednings ansvar
Beredningsgrupperna kompletteras härefter med representanter från de partier som finns representerade i förbundsstyrelsen men som inte fått en plats genom medlemslogiken. Antalet ledamöter i beredningsgrupperna blir därmed minst 15 och kan variera mellan mandatperioderna. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive parti regionalt säkra denna
komplettering. Beredningsgrupperna väljs av förbundsstyrelsen. Beredningsgrupperna kan adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant.

§ 15. Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, utses av förbundsstyrelsen. Ordförande- och vice ordförandeposterna delas lika mellan Göteborgs stad och övriga medlemskommuner. Då Göteborgs stad redan har ordförandeposten i utbildningsgruppen innebär det att Göteborg bör ha ordförandeposten i en av beredningsgrupperna och vice ordförandeposten i de två övriga. Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, adjungeras till förbundsstyrelsen för hela mandatperioden.

Övrig politisk representation

ISGR AB
§ 16. Ledamöter och ersättare (7 ledamöter och 5 ersättare) samt
lekmannarevisorer i det av GR helägda regionala bolaget Göteborgsregionens internationella skola AB (ISGR). Bolagsstyrelsen utses utifrån det samlade valresultatet för 13 kommuner och via den jämkade uddatalsmetoden.
Dessutom tillkommer företagsrepresentanter som nomineras via bolaget.

BRG
§ 17. GR:s tre representanter i det av Göteborgs stads helägda bolaget Business Region Göteborg AB (BRG). ). Utses via den jämkade uddatalsmetoden.

Västkuststiftelsen
§ 18. GR:s två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Stiftelsen för
Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen). Utses via den jämkade uddatalsmetoden.

Övrigt
§ 19. Övriga representanter för GR i organ såsom Stiftelsen Korsvägen, Västkoms årsstämma, osv.

Fotnoter

¹ Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns fullmäktige utifrån valresultatet i kommunen.

2. Enligt reglemente antaget 2023 benämns utbildningsgruppen numera antagningsnämnden

I korthet

Beslutad

14 juni 2022

Beslutad av

Förbundsfullmäktige