Styrande dokument och avtal

Delegationsordning för förbundsstyrelsen

En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Förbundsstyrelsen har för sin del beslutat om denna delegationsordning för sin förvaltning.

Dokumentets syfte

Denna delegationsordning anger vilka frågor förbundsstyrelsen har delegerat beslutanderätten för och vilken funktion som har rätten att besluta.

Dokumentet gäller för

Verksamhet inom förbundsstyrelsens ansvarsområden.

Inledning

GR:s förbundsfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunalförbundets verksamhet och ekonomi. Fullmäktige är det organ som har rätten att fatta beslut på kommunalförbundets vägnar. Enda möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har GR:s antagningsnämnd (tidigare utbildningsgruppen) rätt att fatta vissa myndighetsbeslut enligt skollagen och gymnasieförordningen.

Verksamheten inom kommunalförbundet styrs av flerårig strategisk inriktning samt rambudget som årligen antas av fullmäktige. I strategisk inriktning och rambudget anges övergripande inriktning, mål, strategier, löpande verksamhet och resursramar inom vilka verksamheten ska bedrivas under förbundsdirektörens ansvar. Strategisk inriktning och rambudget kompletteras med en årlig verksamhetsplan och detaljbudget som antas av styrelsen.

För uppföljning av verksamheten redovisas till styrelsen ekonomiska rapporter i form av delårsrapporter per april respektive augusti samt årsredovisning.

Fullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att delegera rätten att fatta beslut i vissa ärenden till nämnder genom att upprätta reglementen.

Följande beslut kan dock enligt 5 kap, 1-2 §§ KL inte föras ner från fullmäktige till nämnd:

 1. mål och riktlinjer för verksamhetet
 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer
 4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 5. val av revisorer
 6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 7. årsredovisning och ansvarsfrihet
 8. folkomröstning i kommunen eller landstinget
 9. extra val till fullmäktige

Inom GR finns det reglementen för de tre nämnderna förbundsstyrelsen, antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen) och skolnämnd för ISGR.

En nämnd får i sin tur uppdra åt

 • presidium
 • utskott
 • ledamot eller ersättare
 • anställd

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Nämnderna delegerar genom att fatta beslut om en delegationsordning. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamheter. Därför kan beslutanderätt i ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte delegeras. Begränsningar i vad en nämnd får delegera finns i 6 kap 37-39 §§ KL:

 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
 5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

I attest- och utanordningsreglementet har fullmäktige beslutat om beloppsgränser för delegerad beslutanderätt avseende förbundsstyrelsens delegater. I attestordningen som är en bilaga till attest- och utanordningsreglementet framgår beloppsgränserna för övriga attestanter. Förbundsdirektören fattar beslut om attestordningen med möjlighet att vidaredelegera.

Delegation eller verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av fullmäktige, nämnder, partsammansatta organ eller på delegation. Med delegationsbeslut menas ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan – beslutet delegeras. Delegaten får rätt att fatta självständiga beslut. Delegaten inträder i styrelsens/nämndens ställe, och beslut som fattas med stöd av delegation är att jämställas med ett av styrelsen/nämnden fattat beslut. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden. Det ska då framgå att det är ett delegationsbeslut, till exempel i rubriken. Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Beslut fattade med stöd av delegation kan överklagas i samma ordning som styrelsens/nämndens beslut. Besluten ska anmälas.

Verkställighetsbeslut är sådana beslut där det lämnas litet utrymme för att göra självständiga bedömningar. De besluten styrs av redan fastställda regler, riktlinjer, direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område, som ett led i den löpande verksamheten. Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen. Verkställighet rör myndighetens rent interna förhållanden, till exempel attest, lönesättning och övrig personaladministration. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas och kan inte laglighetsprövas.

Överklagan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som beslut i förbundsstyrelsen. Vid laglighetsprövning av delegationsbeslut enligt 13 kap kommunallagen (KL) räknas överklagandetiden från det datum då protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde, där beslutet anmäldes, anslås.

Delegation till styrelsens presidium som arbetsutskott

Styrelsens presidium som arbetsutskott har till uppgift att

 • bereda ärenden till styrelsen.
 • följa förbundets medelsförvaltning vilket bland annat innebär att ta emot rapporter utöver dem som redovisas i styrelsen.
 • fatta beslut i ärenden som har delegerats till presidiet.

Förbundsdirektörens vidaredelegation

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska hålla sig inom fastställd verksamhetsinriktning och budget.

Enligt kommunallagen är så kallad vidaredelegation tillåten. Detta innebär att förbundsdirektören kan vidaredelegera åt någon annan att fatta beslut på förbundsstyrelsens vägnar. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation inte kan delegera beslutanderätten vidare. Förbundsdirektören får vidaredelegera till avdelningschef eller till annan befattningshavare.

Förbundsdirektören vidaredelegerar i denna delegationsordning delar av den beslutanderätt förbundsdirektören har erhållit från förbundsstyrelsen enligt 6 kap 37 § kommunallagen.

Om delegat anser att det är tveksamt om ett ärende omfattas av delegationen bör ärendet lyftas till närmast överordnad chef.

Med delegats beslutanderätt följer även en rätt att underteckna handling, till exempel avtal, som hör till delegeringen.

Observera att delegat inte får fatta beslut vid jäv, när det finns någon omständighet som gör att man inte är opartisk i frågan

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

Beslut med stöd av delegering sker i förbundsstyrelsens namn och ska anmälas på det sätt som förbundsstyrelsen bestämt.

Beslut från utskott protokollförs och anmäls därefter till förbundsstyrelsen vid närmast följande sammanträde.

Beslut som förbundsdirektören fattar med stöd av delegation anmälas till styrelsen enligt överenskommen rutin.

Beslut som fattas av avdelningschef med stöd av delegation anmäls till förbundsdirektören enligt överenskommen rutin. Dessa beslut ska därefter även anmälas till förbundsstyrelsen. Anmälningar ska göras av delegaten senast inom en (1) månad från den dag då beslutet fattades.

I korthet

Beslutad

24 november 2023

Beslutad av

Förbundsstyrelsen