Styrande dokument och avtal

Reglemente för utbildningsgruppen (antagningsnämnden)

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om utbildningsgruppens (antagningsnämndens) verksamhet och arbetsformer.

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Nämndens uppgifter och ansvar

§ 1 Utbildningsgruppen har enligt förbundsordningen till uppgift att
- Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan medlemskommunerna emellan.
- Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande samverkansavtal.
- Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.

§ 2 Enligt förbundsordningen är utbildningsgruppen också politisk styrgrupp under styrelsen, och har till uppgift att
- bereda ärenden på uppdrag av styrelsen.
- ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

§ 3 Utbildningsgruppen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i den del av verksamheten som rör myndighetsutövning.

Utbildningsgruppens arbetsformer

§ 4 Utbildningsgruppen består av 16 ledamöter. Av ledamöterna bör fyra vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 5 Utbildningsgruppens ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 6 Utbildningsgruppen utses efter samma princip som förbundsstyrelsen, det vill säga utifrån det sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. I fall då ett parti inte fått någon representation i en styrgrupp eftersom partiets ledamotskap i styrgruppen på grund av partisamverkan i viss kommun gått till annat parti från kommunen har styrgruppen möjlighet att adjungera en partirepresentant från det parti som saknar ledamot.

§ 7. Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla utbildningsgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen.1

§ 8 Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande i utbildningsgruppen.

§ 9 Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras av medlemskommunernas styrelsers ordförande och vice ordförande, i andra hand av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 10 Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela mandatperioden.

§ 11 Utbildningsgruppen sammanträder på dag och tid som gruppen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

§ 12 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Kallelsen bör utfärdas skriftligen och utsändas till ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats samt åtföljas av föredragningslista och handlingar.

§ 13 Utbildningsgruppen får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 14 Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 15 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering ska ske inom 14 dagar efter aktuellt möte. Utbildningsgruppen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

§ 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet.

§ 17 Utbildningsgruppen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.

I korthet

Beslutad

9 juni 2020

Beslutad av

Förbundsfullmäktige


Uppdaterad