Styrande dokument och avtal

Reglemente för skolnämnd för ISGR

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om skolnämndens verksamhet, ansvar och rapporteringsskyldighet. Reglementet avser Göteborgsregionens (GR) skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region).

§1. Skolnämnden ska fullgöra GR:s uppgifter som offentlig huvudman för verksamheten inom den svenska sektionen av ISGR, vilken tillhör skolväsendet och omfattar förskoleklass, grundskola med årskurserna 1-9, fritidshem samt öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

§2. Skolnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med skollagen och övriga skolförfattningar, tillämpliga föreskrifter i kommunallagen och andra för verksamheten relevanta författningar samt GR:s direktiv för verksamheten i ISGR och detta reglemente.

§3. Skolnämnden har inte personalpolitiskt ansvar för GR:s arbetstagare som verkar inom ISGR (skolchef och rektor för svenska sektionen).

§4. I anslutning till sammanställning av räkenskaperna för årsredovisning och delårsrapport ska skolnämnden till förbundsfullmäktige rapportera om förhållanden och händelser som är av större betydelse för verksamheten.

Skolnämndens arbetsformer

Sammansättning och tjänstgöring

§5. Skolnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

§6. Ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna och få sin mening i sakfrågan antecknad i protokollet. Vill ersättare göra en allmän protokollsanteckning gäller här samma villkor som för ordinarie ledamot.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde, oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§7. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p g a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§8. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

§9. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§10. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden, kallelser och beslutsformer

§11. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§12. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§13. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§14. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§15. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska, om inte nämnden bestämt något annat, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av skolchefen.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Arbetsutskott

§16. Skolnämndens presidium, som består av nämndens ordförande och vice ordförande, är även arbetsutskott inom nämnden.

§17. Arbetsutskottet har sammanträden på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs.

§18. De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller skolchefen överlämnar sådana ärenden till presidiet.
När ärendet beretts skall presidiet lägga fram förslag till nämndens beslut.

I korthet

Beslutad

12 juni 2012

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad