Styrande dokument och avtal

Revisionsreglemente

Detta revisionsreglemente speglar relationen mellan Göteborgsregionens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer (nedan benämnda revisorer) och Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige (nedan benämnt GR).

Revisionens roll

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som GR ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer
förbundsfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett uppdrag vars syfte är att med
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed samt detta reglemente.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 och 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Förbundsordningen i GR ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella uppdraget. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i GR och dess företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i GR ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Regioner).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer från förbundsfullmäktige.

Revisorernas antal och organisation

GR har fem revisorer som efter allmänna val utses av förbundsfullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar förbundsfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

Bland revisorerna utser förbundsfullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till aktiebolag i det antal och enligt de regler för val av lekmannarevisorer som har fastställts för varje enskilt företag.

Förbundsfullmäktige väljer för den tid som förbundsfullmäktige bestämmer en ordförande för revisionen. Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. För det fall förbundsfullmäktige inte utsett en vice ordförande ska revisorerna själva utse en vice ordförande inom revisionsgruppen.

Förbundsfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas uppgifter

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i förbundsfullmäktige.

GR:s revisorer föreslår, efter upphandling, biträden för revisionen i Göteborgsregionen (GR) samt auktoriserade revisorer och biträden för
lekmannarevisorerna i GR:s företag. Samråd ska ske med förbundsfullmäktiges presidium i egenskap av representanter för ägare samt avseende delägda företag representanter för övriga ägare och deras revisorer.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

10 §

Revisorerna är ett självständigt organ där varje revisor utför sitt uppdrag
självständigt. Rapportering av uppdraget sker direkt till förbundsfullmäktige.
Revisorerna inom GR avser att arbeta som ett kollegium och upprättar därför
gemensamt budgetäskande.
Förbundsfullmäktiges presidium är revisorernas budgetberedning. Revisorerna ansvarar för att äskande lämnas till förbundsfullmäktiges presidium under hösten.
Förbundsfullmäktiges presidium ansvarar för att revisorernas budgetäskande bereds och samordnas med den övriga budgetprocessen inom GR.
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att uppgift om budgetram för deras arbete
lämnas till respektive företag.
Kostnaderna för lekmannarevision inklusive biträde belastar respektive företag inom GR-koncernen.

Revisorernas sakkunniga biträden

11 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas GR:s upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

12 §

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

13 §

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

14 §

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

15 §

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

16 §

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

17 §

Revisionsberättelsen lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som
förbundsfullmäktige bestämmer. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten tillsänds fullmäktiges presidium efter utförd granskning.

18 §

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsfullmäktige. Revisorerna ansvarar för att muntliga överläggningar med förbundsfullmäktiges presidium kommer till stånd om revisorerna anser det påkallat under löpande år med anledning av genomförda granskningar.
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna
tillställs förbundsfullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad.
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till förbundsfullmäktiges alla ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska
bifogas revisionsberättelsen.

19 §

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter samt eventuellt övriga rapporter ska lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som förbundsfullmäktige bestämmer.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter samt eventuellt övriga rapporter skickas fortlöpande till bolagsstyrelse samt årsstämma för respektive bolag.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och eventuellt övriga rapporter, liksom den auktoriserade revisorns revisionsberättelser, utgör bilaga till revisionsberättelsen i GR.

Revisorerna och fullmäktige

20 §

Revisorerna och förbundsfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger årligen, dels i samband med upprättande av delårsrapport och revisorernas utlåtande kring densamme, dels i samband med årsredovisningen och avlämnande av revisionsberättelsen.

21 §

Revisorerna kan initiera ärende i förbundsfullmäktige med anledning av sin
granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

22 §

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
förbundsfullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

23 §

Reglementet gäller från 2021-09-17 till dess förbundsfullmäktige fattar annat
beslut.

I korthet

Beslutad

14 september 2021

Beslutad av

Förbundsfullmäktige