Styrande dokument och avtal

Reglemente för skolnämnden

Göteborgsregionens kommunalförbunds medlemskommuner har beslutat om en förbundsordning, som är förbundets övergripande styrdokument. Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning. För skolnämnden gäller utöver förbundsordningen även bestämmelserna i detta reglemente.

Nämndens uppgifter och ansvar

1 § Skolverksamhet

Skolnämnden bedriver förskoleklass, grundskola och fritidshem enligt svensk läroplan med möjlighet till delvis undervisning på engelska inom ramen för gällande skollag och förordning på ISGR med stöd av regeringsbeslut.

2 § Beredningsuppdrag

Skolnämnden bereder ärenden till styrelsen utifrån sitt ansvarområde och ska;
1. bereda ärenden på uppdrag av förbundsstyrelsen,
2. ta egna initiativ och lämna förslag till förbundsstyrelsen.

3 § Yttranden

Skolnämnden avger yttranden utifrån sitt ansvarsområde, när yttrandet inte till omfattning eller karaktär behöver avges av förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige.

4 § Övrigt

1. Skolnämnden ansvarar för sitt arkiv. Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet.
2. Skolnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet och ska utse dataskyddsombud.
3. Skolnämnden har ingen personal, all personal inom GR är anställd av förbundsstyrelsen.

Arbetsformer

5 § Ledamöter och ersättare

Skolnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som förbundsfullmäktige beslutat. Ledamöter och ersättare i skolnämnden förväntas återkoppla och vid behov förankra nämndens arbete i hemkommunen samt föra in hemkommunens frågor med regionalt intresse till skolnämnden.

6 § Sammanträden

Skolnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av skolnämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som därvid önskas behandlas. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

7 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i skolnämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom kortare tid eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden bör i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

8 § Sammanträde på distans

Skolnämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid sådant sammanträde ska ljud- och bildöverföring ske i realtid och på ett sådant sätt att samliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som vid enskilt fysiskt sammanträde önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till skolnämndens sekreterare, vid anledningar som uppstår senare ska anmälan snarast ske. Ordföranden avgör om enskilds närvaro får ske på distans.

Skolnämnden får i övrigt bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

9 § Närvarorätt

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Skolnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde och delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Skolnämnden får även medge anställd, sakkunnig eller annan person rätt att delta vid nämndens sammanträden och lämna upplysningar.

10 § Beslutsförhet

Skolnämnden får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. När ersättare tjänstgör räknas dessa som ledamöter.

11 § Ordföranden

Det åligger ordföranden att;
1. leda skolnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,
5. bevaka att nämndens beslut verkställs,
6. representera skolnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och på sammanträden om inte annan utsetts.

12 § Presidium

Skolnämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet.

13 § Ersättare för ordföranden och vice ordförandena

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ordförande. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i skolnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid kan skolnämnden utse annan ordförande eller vice ordförande att fullgöra uppdraget.

14 § Ledamots förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde bör snarats anmäla detta till skolnämndens sekreterare.

15 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

16 § Jäv

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

17 § Yrkanden

När överläggningen i ett ärende är avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången på lämpligt sätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte skolnämnden enhälligt beslutar medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

18 § Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om skolnämnden fattat detta med acklamation.

19 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före justeringen. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

20 § Justering av protokoll och tillkännagivande

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Skolnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträde ska ske på i förbundsordningen angiven anslagstavla.

21 § Delgivningsmottagare

Delgivning med skolnämnden sker med ordföranden, förbundsdirektören eller annan anställd som skolnämnden beslutar utse.

22 § Undertecknande av handlingar

Skrivelser och andra handlingar från skolnämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande.

Skolnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

I korthet

Beslutad

13 juni 2023

Beslutad av

Förbundsfullmäktige