AKTUELLT ARBETE, ARBETSMARKNAD

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd arbetar med följande satsningar och projekt som rör området Arbetsmarknad:

Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering

På uppdrag av Samordningsförbundet Älv & Kustlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö ingår – tar Göteborgsregionen (GR) årligen fram och bearbetar den mest relevanta statistiken för förbundet inom fyra områden: arbetslöshet, ohälsa, försörjning samt befolkningsprofil.

Arbetslöshetsstatistik i GR-området

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet. Här hittar du statistik för GR-kommunerna.

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området.

HälsoGReppet

Det övergripande målet med det här ESF-projektet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

  1. Läs mer

Kartläggning av assisterande tjänster

FoU i Väst genomför en kartläggning som bland annat fokuserar på vilka samhälleliga problem som assisterande tjänster förväntas lösa.

Kompetensplattform Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning då antalet pensionsavgångar är större än antalet inträdare. Därför har Västra Götalandsregionen i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland.

MWGR

Projektet Mobility for Welfare in Gothenburg Region (MWGR) handlade om att kompetensutveckla 150 offentligt anställda inom GR:s medlemskommuner med syfte att minska utanförskapet, öka anställningsbarheten och stärka välfärden. Projektet pågick under 2013–2015.

Nyckeltal Personalhälsa

Göteborgsregionen sammanställer varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

Personalförsörjning — intresserad av arbete i kommunen?

Inom Göteborgsregionen behövs kvalificerade medarbetare inom alla kommunala verksamhetsområden. Vi ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. I varje kommun i GR finns kontaktpersoner som kan lotsa vidare för frågor kring praktik, examensjobb med mera.

Social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap 

Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap. Förutom föreläsningar kommer det att erbjudas kommunövergripande workshops och möjlighet till lokalanpassat stöd.

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Yrkesintroduktionsanställningar

Just nu genomförs ett försök med en regional YA-stödjare i Västra Götaland. Syftet är att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet för de arbetsplatser som anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund