Att fortfarande få vara människa

Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem? Hur är den organiserad och vad kostar den? Vad tycker patienter och anhöriga? Det är några av de frågor som blir belysta i utvärderingen av ASIH-teamen (ASIH = Avancerad Sjukvård I Hemmet).

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans fyra team i Göteborg med uppdrag att utföra avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

ASIH-teamen är multiprofessionella och består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kuratorer. Målgruppen utgörs främst av patienter som har en obotlig sjukdom och som är i behov av specialiserad palliativ vård, men innefattar också patienter med komplicerade sjukdomstillstånd som under perioder är i behov av avancerade insatser i hemmet.

Nu har ASIH-teamen utvärderats av FoU i Väst/GR i samverkan med Kvalitetsstrategiska avdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vad visar utvärderingen?

Utvärderingen visar överlag på en positiv bild av den vård som ges av ASIH-teamen. Genom intervjuer med patienter och anhöriga samt chefer, medarbetare och samverkansaktörer framkommer nyttan och värdet av denna vårdform. ASIH-teamen har bidragit till en mer jämlik vård. Remisstiden har kortats liksom det totala antalet vårddagar i ASIH. Andelen patienter som besökt akuten minskar. Andelen brytpunktssamtal har ökat och majoriteten av patienterna avlider inom den vårdform de önskat.

ASIH-teamen förefaller också vara en kostnadseffektiv vårdform och uppvisar en god kvalitet över tid samt i jämförelser med andra vårdformer på nationell, regional och lokal nivå.

Det finns därför goda skäl till att fortsatt utveckla och förfina den samverkanslösning som ASIH-teamen utgör. Samtidigt går det inte att bortse från de negativa konsekvenser som framkommer kring det delade huvudmannaskapet, som till exempel otydligheter i styrning och ledning eller att det är svårt med informationsöverföring på grund av olika journalsystem. Till denna bild hör också hur Göteborgs Stad organiserar de fyra teamen så att de ska omfatta tio stadsdelar. Detta medför en komplex styrnings- och ledningsstruktur som uppfattas svår att möta från SU:s sida. Ett gemensamt förhållningsätt från Göteborgs Stad med tydliga beslutsvägar efterfrågas. En lösning som framförs är att avancerad sjukvård i hemmet istället skulle organiseras genom ett sjukhusanslutet team med en ansvarig huvudman.

En viktig slutsats är dock att det råder bristande samsyn på styrnings- och ledningsnivå om de grundläggande förutsättningarna för ASIH-teamens verksamhet. En knäckfråga verkar vara om ansvaret för avancerad sjukvård i hemmet juridiskt sett ligger inom ramen för det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget eller inte.

Denna fråga blir högst relevant med tanke på att alltmer sjukvård (såväl avancerad som allmän) utförs i hemmet. Det är tydligt att den modell för samverkan som ASIH-teamen är exempel på har visat sig ha stor nytta och vara värdefull för patienter och anhöriga samt att den bidrar till en palliativ vård av god kvalitet. Men för att nästa steg i utvecklingen av ASIH-teamen ska kunna tas bör frågan om ansvar och befogenheter tas omhand av de båda huvudmännen.

Fem delstudier

Utvärderingen omfattar fem delstudier som grundar sig på såväl kvantitativa som kvalitativa data. Det man har studerat är bland annat hur samverkan inom och mellan ASIH-teamen och med andra omgivande aktörer fungerar, patienters och anhörigas upplevelser av att få avancerad sjukvård i hemmet, ASIH-teamens kostnader och kvalitet samt patientgruppens utveckling över tid.

Rapportens målgrupp

Rapporten vänder sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare inom kommun och region, men också till patienter och anhöriga, som vill få ökad kunskap om förutsättningarna för avancerad sjukvård i hemmet.

Rapporten syftar till att fungera som underlag för den fortsatta utvecklingen av ASIH-teamen i Göteborg, men också bidra till kunskapsutveckling inom området. Allt mer sjukvård utförs och kommer att utföras i patientens eget hem och förhoppningsvis kan erfarenheter och kunskaper från utvärderingen tas tillvara i denna fortsatta utveckling.

Ladda ner


 

Kontaktperson på FoU i Väst/GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2017-11-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund