Barns delaktighet i socialtjänsten

En delrapport om Göteborgs stads arbete med att införa Västermodellen.

Den övergripande ambitionen med Västermodellen är att hämta in barns röster om och upplevelser av sin kontakt med socialtjänsten. Modellen synliggör och systematiserar även socialarbetarnas erfarenheter. Kunskapen som kommer fram ligger sedan till grund för utveckling av verksamheten.


Fyra steg

Västermodellen baseras på den så kallade Västernorrlandsmodellen och bygger på fyra steg:

1. Först förbereder och genomför socialarbetare en intervju med ett barn eller en ungdom som man själv inte är handläggare åt. Intervjun handlar om barnets kontakt med socialtjänsten, barnets kunskap om socialtjänsten och upplevd
delaktighet.

2. Steg två innebär att intervjuerna diskuteras och analyseras i ett seminarium med arbetslaget.

3. I ett tredje steg samlas allt material från intervjuer och seminarium i en så kallad årsrapport där även konkreta förslag på hur verksamheten
ska utvecklas formuleras.

4. Slutligen ska årsrapporten redovisas för socialnämnden eller motsvarande.


Västermodellen i Göteborgs stad

Hösten 2017 startade en pilotomgång på tolv enheter inom Göteborgs stad och för närvarande införs Västermodellen inom elva ytterligare enheter i staden. Göteborgsregionen, FoU i Väst bistår med processtöd och följeforskning (utvärdering som följer projektet under tiden som det pågår).

Den här delrapporten innehåller en beskrivning av hur arbetet med Västermodellen har organiserats i Göteborgs stad och hur det har bedrivits under planerings- och genomförandefas, pilotomgång och inledningsvis vid det bredare införandet.


Vad tycker barn och unga, personal och chefer?

Rapporten innehåller också resultat från den följeforskning som genomfördes under pilotomgången. Enkäter har gått ut till enhetschefer, deltagande personal och barn och unga som intervjuats inom ramen för arbetet med Västermodellen. Syftet har varit att följa upp hur väl modellen fungerar och om det finns behov av att ändra på något. Samtliga enheters årsrapporter har sammanställts och analyserats för att ge en övergripande bild av vad barnen har tagit upp i sina intervjuer, vilka reflektioner som gjorts av medarbetarna samt vilka förslag till förändringar som kommit upp.

Förslagen handlar framförallt om arbetsmetodik och medför sällan större kostnader utan kan ske inom ramen för metodutvecklingen. Det som kan behövas i resursförstärkning är framför allt ökad tid för möten och kontakt med barnen samt vidareutbildning i samtalsmetodik.

Såväl ansvariga chefer, medarbetare som de barn och unga som blivit intervjuade är överlag positiva till Västermodellen, som ses som ett stimulerande och givande sätt att få in barns röster i socialtjänstens arbete. De preliminära resultaten visar att Västermodellen fungerar väl och har potential att bli en del av ordinarie verksamhet.

Ladda ner rapporten


Läs mer om projektetKontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2019-10-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund