Dags att följa upp ungas livssituation med hjälp av Lupp-undersökningen

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. GR-kommunerna har nu möjlighet att genomföra Lupp i samverkan och med stöd av FoU i Väst/GR.

Lupp-undersökningen är en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ansvarar för.

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter.


Användbara resultat

Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Resultaten från Lupp kan med fördel användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker.


Erfarenheter av Lupp i Göteborgsregionen

Hösten 2013 genomfördes Lupp i sex GR-kommuner – Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Tjörn – i samverkan och med stöd av FoU i Väst/GR. Dessa kommuner har tillsammans, i dialog med ytterligare GR-kommuner, vänt sig till FoU i Väst/GR med ett önskemål om ett liknande samarbete i genomförandet av Lupp 2017.

Erfarenheterna från Lupp 2013 i de sex GR-kommunerna visade på flera goda skäl till regional samordning i genomförandet av undersökningen:

  • Berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen: från planering och genomförande till analys och återkoppling och dialog med de unga
  • Bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
  • En gemensamt finansierad kvalitetssäkring genom FoU-stödet under hela processen
  • Bättre möjligheter att jämföra kommunens resultat med grannkommunernas
  • Bättre möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
  • En regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter, till exempel CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år (våren 2016) och den regiongemensamma elevenkäten om skolfrågor som genomförs i GR varje år
  • En regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF (MUCF medverkade exempelvis på en regional Lupp-konferens våren 2014)

Ett regelbundet regionalt deltagande i Lupp-undersökningen ger möjligheter att följa situationen för och åsikterna hos regionens ungdomar över tid.


Vill du veta mer?

Den regionala analysrapporten baserad på genomförandet i sex GR-kommuner 2014 går att ladda ner här:

  1. Ung i Göteborgsregionen – Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013PDF

Läs mer om Lupp-undersökningen på MUCF:s webbplats:

  1. Ungdomsenkäten Lupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson, tfn: 031-335 51 98.

Senast uppdaterad: 2016-11-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund