Fokus på spelproblem

– Det är ett missbruk där problemet är en del av lösningen – man vill vinna tillbaka, säger Tommy Augustsson, utvecklingsledare, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

FoU i Väst/GR har tillsammans med Social resursförvaltning, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört ett projekt om spelproblem under det senaste halvåret. Under projektets gång har man även samarbetat med Spelberoendes förening i Göteborg och Spelberoendeteamet, Göteborgs Stad.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk på samma sätt som vid alkohol- och narkotikamissbruk. Hälso- och sjukvården har fått ett uppdrag att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd vid en vuxens spelmissbruk.

Dessutom är socialtjänsten och hälso- och sjukvården skyldiga att samverka.

– Gemensamt i Västra Götaland kunde vi konstatera ett behov av att stärka kunskaperna om detta hos ansvariga politiker, chefer och nyckelpersoner, säger Yvonne Witzöe, planeringsledare, FoU i Väst/GR. 

Yvonne Witzöe

I februari anordnades därför en konferens med fokus på spelproblem. Dagen dokumenterades och filmades av Utbildningsradion Samtiden.

Ta del av dokumentation och filmer här:

Dokumentation från konferensenlänk till annan webbplats

Filmade föreläsningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I projektet har man gjort en kartläggning av spelproblem i stöd- och behandlingsverksamheter och tagit fram ett informations- och utbildningspaket. Kartläggningen har gjorts av Mikael Dahlberg, forskare vid Växjö Universitet, och den innebar att frågor om spelproblem infördes i de kartläggningsintervjuer som används när en insats påbörjas. Man har även försökt titta specifikt på spelproblem kopplat till försörjningsstöd. Den korta projekttiden och brist på validerade screeninginstrument har försvårat kartläggningen.

– Vid kontakt med verksamheter i staden framkom att en djupare analys av bakomliggande orsaker till skulder sällan gjordes, säger Yvonne.

Upptäcks för sent

Under en workshop med deltagare från försörjningsstödsenheter och budget- och skuldrådgivning i Göteborgsregionen lyftes utöver enheter för försörjningsstöd, vuxenenheter för missbruk och sjukvårdens beroendeverksamheter även familjerådgivning och banker fram som viktiga arenor för att upptäcka spelproblem.

– En stor enighet fanns om att spelproblem oftast upptäcks alldeles för sent. Konsekvenserna för personen som spelar har hunnit bli mycket stora, säger Tommy Augustsson.

Tommy Augustsson

Tommy har arbetat med spelproblematik länge och var med och byggde upp Spelberoendeteamet för tio år sedan. I det här projektet har han tagit fram ett informations- och utbildningspaket med fokus på den nya lagen, att upptäcka och utreda spelproblem samt stöd och behandling. Länsstyrelsen bekostar spridning av materialet och i samarbete med kommunalförbunden kommer länets kommuner att erbjudas utbildningstillfällen under hösten.

Drar sig för att söka hjälp

En av slutsatserna i projektet är att många av de som har problem med spel om pengar drar sig för att söka hjälp inom socialtjänsten eller sjukvården. Flera tycks föredra att söka sig till idéburen sektor.

– Många upplever skuld och skam och det kan vara lättare att uppsöka en förening där man vet att man träffar personer som varit eller är i samma situation. Ett fungerande samarbete mellan föreningslivet och verksamheter på olika vårdnivåer är angeläget så att människor kan få hjälp att hitta rätt, säger Yvonne.

I slutet av 2018 kommer Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset att öppna en mottagning för specialiserad behandling av spelberoende. Förutom att erbjuda behandling kommer mottagningen även att ta emot unga personer med överdrivet dataspelsanvändande.

En fördjupad samverkan mellan huvudmännen är ett angeläget utvecklingsområde.

– Det råder olika uppfattningar och pågår diskussioner om gränsdragning i ansvarstagande mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ett tydliggörande är viktigt för huvudmännen och ytterst för den person som behöver hjälp för sitt spelproblem, säger Yvonne.

Hon ser också ett behov av ytterligare forskning på området.

– Spel är ett högriskområde, vi översköljs av det överallt. Vi skulle vilja titta närmare på civilsamhällets insatser och effekterna av att tidigt upptäcka och erbjuda stöd.

Det kommer komma fler utbildningsinsatser på området framöver så håll koll på GR:s kursutbud på www.goteborgsregionen.se/kurserlänk till annan webbplats.


Läs mer om spelproblem


Statistik
Cirka två procent (134 00 personer) av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett problemspelande. Ytterligare fyra procent (322 00 personer) har viss risk för spelproblem. Drygt 171 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. Cirka 82 000 av dessa är barn.

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund