Gruppbehandling för män med vålds- och aggressionsproblematik

FoU i Väst har undersökt hur de som deltagit i behandling vid Kriscentrum för män skattar sin psykiska hälsa och det egna våldsutövandet.

Kriscentrum för män (KCM) är en verksamhet inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, där män med vålds- och aggressionsproblematik erbjuds gruppbehandling.

Grupperna består av 4–6 män och de leds av två terapeutiskt utbildade ledare. Metoden innebär 24 gruppmöten då männen ges möjlighet att arbeta med 8 temaområden som relaterar till våld ur olika perspektiv. Det sker genom att de bearbetar tidigare våldshändelser, tränar in nya handlingsmönster och lär sig förstå sig själva och hur det egna beteendet påverkar andra.


Självskattningsinstrument

Genom att använda självskattningsinstrument samlade två gruppledare in information om män som deltog i sådan gruppverksamhet mellan 2011 och 2016.

Undersökningsinstrumenten som användes vid självskattningen är validerade, det vill säga kvalitetskontrollerade, och vanligt förekommande både i behandling och forskning. De mäter psykisk hälsa (Symptoms Checklist), förekomst av konflikter och våld i familjen (The Conflict Tactics Scale), känsla av sammanhang (Kasam 29) och intag av alkohol (Alcohol use disorder identification test) och droger (Drug use disorder identification test).


Före och efter behandlingen

I syfte att kartlägga männens självskattade psykiska hälsa och förekomst av våldsutövande före och efter deltagande i gruppverksamheten fick Göteborgsregionen FoU i Väst uppdraget att analysera den insamlade informationen från männen som deltog i gruppverksamheten vid KCM i Göteborg.

Resultaten visade att männen hade utsatt sin partner för psykisk och fysisk aggression betydligt oftare före behandlingen än efter. Även den psykiska hälsan och känslan av sammanhang beskrev männen som betydligt bättre efter behandlingen än före. Före behandlingen skattade de sin psykiska hälsa som mycket dålig och efter behandlingen skattade de sin psykiska hälsa som betydligt bättre.

Männens resultat på AUDIT visade att det fanns personer i gruppen med ett riskbruk av alkohol och det förändrades inte efter behandlingen.

Resultaten på DUDIT visade att det fanns personer i gruppen med ett narkotikabruk som behöver vidare utredning och det förändrades inte heller efter behandlingen.


Vad visade undersökningen?

Undersökningen visade alltså att våldsutövande bland männen minskade och deras självskattade psykiska hälsa blev bättre efter behandlingen. För att med säkerhet kunna uttala sig om huruvida det är behandlingen och inte andra faktorer som är orsaken till den positiva förändringen som resultaten visar hade den här undersökningen behövt omfatta en större undersökningsgrupp och även en kontrollgrupp som inte fick behandling. Detta fanns tyvärr inte att tillgå och det gör möjligheterna att generalisera resultaten i den här rapporten något begränsade.

Däremot baserades den här undersökningen på före- och eftermätningar genomförda med validerade instrument, vilket ger data av hög kvalitet som kan bidra till ny kunskap.

Ett viktigt bifynd i den här undersökningen var att systematisk dokumentation och användandet av validerade instrument innebär en god förutsättning för fortsatt verksamhetsutveckling. Information som samlas in systematiskt på det sättet kan användas som underlag för utvärderingar och jämförelser både inom den egna verksamheten och i jämförelse med andra som har använt samma mått. Den här undersökningen kan bidra med motivation till verksamheten inom KCM att fortsätta använda instrumenten.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad: 2019-06-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund