Pilotprojekt för att lotsa rätt i välfärden har utvärderats

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, som också kallas DELTA, har under knappt ett år bedrivit ett pilotprojekt. Syftet med projektet var att utveckla och pröva en arbetsmodell som ska kunna implementeras i en av DELTA:s befintliga verksamheter – Arbetsmarknadstorget (A-torget).

A-torget startade redan 1999 för att möta den ökande långtidsarbetslösheten på Hisingen. Målet var att lotsa rätt på arbetsmarknaden och målgruppen var i första hand personer som förlorat sina jobb till följd av att deras kompetens och erfarenheter inte längre var gångbara.

Sedan dess har det skett en rad förändringar som ändrat förutsättningarna för A-torget. Arbetslösheten idag är av en annan karaktär och de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden har andra behov. Nu räcker det inte med arbetsmarknadsinriktat stöd, utan det krävs insatser som lotsar individen rätt i samhällets välfärdsinstitutioner.

Från 15 maj 2017 till 30 mars 2018 har DELTA bedrivit ett pilotprojekt, med syftet att utveckla och pröva en arbetsmodell som är anpassad till den nya behovsbilden. Målet är att "lotsa individen rätt i välfärden", vilket innebär att individerna ska få ett stöd som möjliggör återgång till en fungerande tillvaro, att de kan försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete eller studier.

I praktiken består arbetsmodellen av två delar:

  1. Ett myndighetsgemensamt bedömningsteam med representanter från samordningsförbundets parter
  2. Tre samverkanskoordinatorer

Bedömningsteamets uppgift är konsultativ. Ärenden där ordinarie myndighet har kört fast kan remitteras in, och tanken är att teamets samlade expertkunskap ska leda fram till ett konkret förslag på åtgärd som ansvarig myndighet får i uppgift att genomföra.

Samverkanskoordinatorerna har en mer operativ roll. De ska kartlägga deltagarnas situation, bedöma vad nästa steg i processen bör vara och se till att detta steg tas.

FoU i Väst/GR har följt och utvärderat projektet.

Uppdraget presenteras nu i rapporten En arbetsmodell med sikte på att lotsa rätt i välfärden – Utvärdering av ett pilotprojektPDF.

Några slutsatser från rapporten

Underlaget för att utvärdera det konsultativa bedömningsteamet är begränsat. Men utifrån de erfarenheter som representanterna i teamet ger uttryck för dras slutsatsen att teamet har potential att bli en betydande del i arbetsmodellen, inte minst som ett forum för lärande över myndighetsgränserna.

Slutsatsen är också att samverkanskoordinatorernas arbete fungerat väl i stort. I flertalet fall har deltagarna tagit steget från en situation präglad av oklarhet och ovisshet, till en situation av större klarhet och i vissa fall har insatsen också lett fram till ett mer konkret resultat. Mot bakgrund av deltagarnas historik och livssituationer är bedömningen att koordinatorerna arbete bidragit till en betydande förändring.


Kontaktperson på GR: Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2018-06-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund